Thông báo Hội nghị quốc tế về Cơ khí Nông nghiệp và Kỹ thuật Hệ thống Sinh học

Thông báo số 1

Hội nghị quốc tế về Cơ khí Nông nghiệp và Kỹ thuật Hệ thống Sinh học

Hội nghị quốc tế về Cơ khí Nông nghiệp và Kỹ thuật Hệ thống Sinh học là diễn đàn rộng lứn của đội ngũ những người làm công tác nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy trong lĩnh vực Cơ khí Nông nghiệp và Kỹ thuật hệ thống Sinh học sẽ được trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh, Hội Cơ khí Nông nghiệp Việt Nam, Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ Sau thu hoạch, và Tổ chức phi lợi nhuận – Mạng lưới kỹ Thuật có sự hợp tác với Nông dân Quốc tế, Nhật Bản tổ chức vào ngày 19-21 tháng 12 năm 2017, tại Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM.

Nghiên cứu Khoa học

Thông báo Hội nghị quốc tế về Cơ khí Nông nghiệp và Kỹ thuật Hệ thống Sinh học

Thông báo số 1

Hội nghị quốc tế về Cơ khí Nông nghiệp và Kỹ thuật Hệ thống Sinh học

Hội nghị quốc tế về Cơ khí Nông nghiệp và Kỹ thuật Hệ thống Sinh học là diễn đàn rộng lứn của đội ngũ những người làm công tác nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy trong lĩnh vực Cơ khí Nông nghiệp và Kỹ thuật hệ thống Sinh học sẽ được trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh, Hội Cơ khí Nông nghiệp Việt Nam, Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ Sau thu hoạch, và Tổ chức phi lợi nhuận – Mạng lưới kỹ Thuật có sự hợp tác với Nông dân Quốc tế, Nhật Bản tổ chức vào ngày 19-21 tháng 12 năm 2017, tại Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM.

Sau Đại học

Tóm tắt thông tin kết quả nghiên cứu luận văn thạc sĩ khóa 30, ngành: Hóa hữu cơ

TÓM TT KT QU Đ TÀI LUN VĂN THC S KHÓA 30

NGÀNH: Hóa hữu cơ. MÃ SỐ: 60.44.01.14

Hợp tác Quốc tế

Hội thảo du học Nhật Bản năm 2017

Trong khuôn khổ hợp tác giáo dục giữa Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) và các trường Đại học, Cao đẳng của Nhật Bản, hằng năm ĐHĐN phối hợp với các cơ sở giáo dục của Nhật Bản tổ chức Hội thảo du học Nhật Bản nhằm giới thiệu nền giáo dục và đào tạo Nhật Bản đến với học sinh, sinh viên đang học tập tại thành phố Đà Nẵng.

Tạp chí Khoa học

Thể lệ Gửi bài

1. Tạp chí Khoa học và Giáo dục Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng đăng các công trình nghiên cứu khoa học, các ý kiến trao đổi về học thuật, quản lí giáo dục, các bài tổng quan giới thiệu thành tựu mới của các nhà khoa học trong và ngoài trường chưa công bố ở bất kỳ tạp chí nào khác.