Quy trình nộp Thông tin kết quả nghiên cứu của học viên cao học sau khi bảo vệ Luận văn thạc sĩ

Download biểu mẫu (tại đây) và điền đầy đủ thông tin cả phần tiếng Anh và tiếng Việt.

Học viên gửi bản mềm qua email: annguyenht@gmail.com; nộp bản cứng có chữ ký, tờ trình sửa chữa luận văn (đã có chữ ký xác nhận của GVHD) tại Phòng Khoa học & Hợp tác Quốc tế (cô An nhận).

Phòng Khoa học & HTQT xác nhận Tờ trình sửa chữa luận văn và gửi trả học viên.

Các tin khác