Quyết định phê duyệt Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường Đại học Sư phạm

Căn cứ vào quyết định số 1376/QĐ-KH ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế xin thông báo Quy định về việc Phê duyệt Quy định  về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường Đại học Sư phạm.

Chi tiết xin xem file đính kèm.

Các tin khác