Biểu mẫu quản lý đề tài khoa học công nghệ cấp trường Đại học Sư phạm

CÁC BIỂU MẪU QUẢN LÝ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG ĐHSP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1376/QĐ-KH ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN)

Mẫu T1

Đề xuất đề tài KH&CN cấp Trường

Mẫu T4

Thuyết minh đề tài KH&CN cấp Trường

Mẫu T5

Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài KH&CN cấp Trường

Mẫu T6

Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện đề tài

Mẫu T10

Bổ sung thuyết minh đề tài KH&CN cấp Trường

Mẫu T11

Báo cáo tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Trường

Mẫu T17

Thông tin kết quả nghiên cứu

Mẫu T18

Thông tin kết quả nghiên cứu bằng tiếng Anh (Information on research results)

Mẫu T19

Danh sách giới thiệu thành viên hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Trường

Phụ lục II

Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt, bìa và bìa phụ báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu KHCN cấp Trường

 

 

 

Các tin khác