Thông báo về vệc đăng ký bổ sung thực hiện đề tài KHCN cấp Trường ĐHSP năm 2017

Căn cứ Thông báo số 806/TB-ĐHSP ngày 02/11/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN về việc đăng ký thực hiện đề tài cấp Trường năm 2017, Nhà trường thông báo đến các đơn vị đăng ký bổ sung thực hiện đề tài KHCN cấp Trường ĐHSP năm 2017 như sau:

–  Ưu tiên cán bộ trẻ chưa thực hiện đề tài.

– Đề tài KHCN cấp Trường hỗ trợ nghiên cứu nhỏ, làm tiền đề cho các nghiên cứu lớn hơn; đề xuất nằm trong định hướng nghiên cứu của Nhà trường, liên quan đến các lĩnh vực về đổi mới phương pháp dạy học; giải pháp đổi mới công tác đào tạo, quản lý; khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn, khoa học quản lý giáo dục.

– Mỗi đề tài phải có phiếu đề xuất.

– Mỗi đơn vị lập bản tổng hợp danh mục đề tài của đơn vị mình.

Xem chi tiết ở tệp đính kèm./.

Các tin khác