Thông báo về việc xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ năm 2018

Thông báo về việc xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ năm 2018

Phòng Khoa học & HTQT, Trường Đại học Sư phạm xin Thông báo về việc xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ năm 2018 gồm các nhiệm vụ sau:

1. Các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thực hiện từ năm 2018

     1.1. Các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

     1.2.Các nhiệm vụ thuộc Chương trình khoa học giáo dục cấp quốc gia

2. Các nhiệm vụ KH&CN cấp bộ thực hiện từ năm 2018

     2.1. Đề tài KH&CN cấp bộ

     2.2. Dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ

     2.3. Nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương về KH&CN cấp Bộ

     2.4. Chương trình KH&CN cấp bộ

     2.5. Nhiệm vụ quỹ gen

3. Các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở

Nhà trường đề nghị các đơn vị gửi lại phiếu đề xuất của tổ chức, cá nhân và danh mục tổng hợp các đề tài/nhiệm vụ trên về Phòng KH&HTQT trước ngày 06 tháng 4 năm 2017 (bản điện tử gửi theo địa chỉ email: phongkh@ued.udn.vn).

Chi tiết xin xem ở tệp đính kèm.

Trân trọng./.

Các tin khác