Nghiên cứu Khoa học, Thông báo

Thông báo về việc xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ năm 2018

Thông báo về việc xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ năm 2018

Phòng Khoa học & HTQT, Trường Đại học Sư phạm xin Thông báo về việc xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ năm 2018 gồm các nhiệm vụ sau:

Thông báo về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2018 của tỉnh Quảng Ngãi

Thông báo về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2018 của tỉnh Quảng Ngãi

Phòng Khoa học & HTQT, Trường Đại học Sư phạm xin thông báo về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2018 của tỉnh Quảng Ngãi.

Thông báo về vệc đăng ký bổ sung thực hiện đề tài KHCN cấp Trường ĐHSP năm 2017

Căn cứ Thông báo số 806/TB-ĐHSP ngày 02/11/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN về việc đăng ký thực hiện đề tài cấp Trường năm 2017, Nhà trường thông báo đến các đơn vị đăng ký bổ sung thực hiện đề tài KHCN cấp Trường ĐHSP năm 2017 như sau:

Biểu mẫu quản lý đề tài khoa học công nghệ cấp trường Đại học Sư phạm

CÁC BIỂU MẪU QUẢN LÝ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG ĐHSP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1376/QĐ-KH ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN)

Quyết định phê duyệt Quy định khoa học và công nghệ cấp Trường Đại học Sư phạm

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế xin thông báo Quy định vềviệc Phê duyệt Quy định  về quản lý  khoa học và công nghệ cấp Trường Đại học Sư phạm.

– Quy định về Quản lý đề tài KHCn cấp Trường. File đính kèm

– Quy định về Biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình. File đính kèm

– Quy định về Khen thưởng hoạt động KHCN thường niên. File đính kèm

– Quy định về Tham dự hội nghị, hội thảo khoa học. File đính kèm

– Quy định Hoạt động NCKH sinh viên. File đính kèm

Thông báo về việc hoàn thành nhiệm vụ Khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2016

Kính gửi:

– Các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

– Các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng;

– Các chủ nhiệm đề tài cấp Bộ thực hiện năm 2016.

Thông báo Về việc đăng ký đề tài KH&CN cấp Đại học Đà Nẵng năm 2017

Thực hiện công văn số 6600/ĐHĐN-KHCNMT ngày 21 tháng 11 năm 2016 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc đăng ký đề tài KH&CN cấp ĐHĐN năm 2017, Nhà trường thông báo cho các giảng viên, cán bộ về việc đăng ký thực hiện như sau:

1. Các đơn vị lập bảng tổng hợp danh mục và phiếu đề xuất (theo mẫu đính kèm) có xác nhận của thủ trưởng đơn vị và gửi về Phòng KH&HTQT trước ngày 8/12/2016.

File điện tử gửi về địa chỉ email: pthmy@ued.udn.vn

Thông báo về việc cung cấp thông tin khoa học năm 2016

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị.

Thực hiện công văn số 6350/ĐHĐN-KHCNMT ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc gửi nội dung niên giám KH&CN năm 2016, nhằm đánh giá và điều chỉnh kế hoạch hoạt động KH&CN, công bố niên giám KH&CN định kỳ hằng năm, Nhà trường yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện cung cấp thông tin KH&CN năm 2016 theo các biểu mẫu đính kèm.

Thông báo Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2017

Trong khuôn khổ Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo kế hoạch đánh giá xét chọn và tài trợ đề tài năm 2017 như sau:

Thông báo Về việc đăng ký thực hiện đề tài KH&CN cấp Trường ĐHSP năm 2017

Thực hiện kế hoạch hoạt động KHCN thường niên của Trường ĐHSP – ĐHĐN, Nhà trường thông báo đến các đơn vị về việc đăng ký thực hiện đề tài KHCN cấp Trường ĐHSP năm 2017 như sau: