Nghiên cứu Khoa học, Văn bản Hướng dẫn

Quyết định ban hành hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoạt động KHCN cấp Khoa

Quyết định ban hành hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoạt động KHCN cấp Khoa tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.

1. Quy định

2. Các biểu mẫu

Thông báo đăng ký biên soạn sách giáo trình năm 2018

Căn cứ Quyết định số 211/QĐ-KH, ngày 07 tháng 3 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN về việc phê duyệt Quy định biên soạn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục sau đại học, đại học trường Đại học Sư phạm, Nhà trường thông báo đến các đơn vị đăng ký thực hiện biên soạn sách giáo trình năm 2018 theo nội dung sau:

Thông báo Về việc đăng ký đề tài KH&CN cấp Trường ĐHSP năm 2018

Căn cứ kế hoạch hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, Nhà trường thông báo đến các đơn vị đăng ký thực hiện đề tài KH&CN cấp Trường ĐHSP năm 2018 như sau:
1. Các loại đề tài:

1.1. Đề tài khởi nghiệp

1.2. Đề tài thường niên

1.3. Đề tài trọng điểm

1.4. Đề tài đặt hàng (Nhiệm vụ KHCN)

Tóm tắt thông tin kết quả nghiên cứu luận văn thạc sĩ khóa 31, ngành: Đại số và lý thuyết số

TÓM TT KT QU Đ TÀI LUN VĂN THC S KHÓA 31

NGÀNH: Đại sốvà lý thuyết số

Thông báo Hội nghị quốc tế về Cơ khí Nông nghiệp và Kỹ thuật Hệ thống Sinh học

Thông báo số 1

Hội nghị quốc tế về Cơ khí Nông nghiệp và Kỹ thuật Hệ thống Sinh học

Hội nghị quốc tế về Cơ khí Nông nghiệp và Kỹ thuật Hệ thống Sinh học là diễn đàn rộng lứn của đội ngũ những người làm công tác nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy trong lĩnh vực Cơ khí Nông nghiệp và Kỹ thuật hệ thống Sinh học sẽ được trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh, Hội Cơ khí Nông nghiệp Việt Nam, Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ Sau thu hoạch, và Tổ chức phi lợi nhuận – Mạng lưới kỹ Thuật có sự hợp tác với Nông dân Quốc tế, Nhật Bản tổ chức vào ngày 19-21 tháng 12 năm 2017, tại Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM.

Tóm tắt thông tin kết quả nghiên cứu luận văn thạc sĩ khóa 30, ngành: Hóa hữu cơ

TÓM TT KT QU Đ TÀI LUN VĂN THC S KHÓA 30

NGÀNH: Hóa hữu cơ. MÃ SỐ: 60.44.01.14

Thông báo về việc xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ năm 2018

Thông báo về việc xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ năm 2018

Phòng Khoa học & HTQT, Trường Đại học Sư phạm xin Thông báo về việc xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ năm 2018 gồm các nhiệm vụ sau:

Thông báo về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2018 của tỉnh Quảng Ngãi

Thông báo về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2018 của tỉnh Quảng Ngãi

Phòng Khoa học & HTQT, Trường Đại học Sư phạm xin thông báo về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2018 của tỉnh Quảng Ngãi.

Thông báo về vệc đăng ký bổ sung thực hiện đề tài KHCN cấp Trường ĐHSP năm 2017

Căn cứ Thông báo số 806/TB-ĐHSP ngày 02/11/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN về việc đăng ký thực hiện đề tài cấp Trường năm 2017, Nhà trường thông báo đến các đơn vị đăng ký bổ sung thực hiện đề tài KHCN cấp Trường ĐHSP năm 2017 như sau:

Biểu mẫu quản lý đề tài khoa học công nghệ cấp trường Đại học Sư phạm

CÁC BIỂU MẪU QUẢN LÝ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG ĐHSP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1376/QĐ-KH ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN)