Mẫu đăng ký đề tài KH, Nghiên cứu Khoa học

Biểu mẫu quản lý đề tài khoa học công nghệ cấp trường Đại học Sư phạm

CÁC BIỂU MẪU QUẢN LÝ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG ĐHSP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1376/QĐ-KH ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN)

Mẫu đăng ký đề tài cấp Trường ĐHSP – ĐHĐN

Thực hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN về hoạt động nghiên cứu Khoa học và Công nghệ năm 2014. Phòng Khoa học, SĐH&HTQT ra công văn số 267/ĐHSP-KH về việc đăng ký đề tài KHCN cấp trường năm 2014.

Chi tiết xem tại đây

Mẫu D1 đề xuất đề tài cấp Trường ĐHSP – ĐHĐN

Quy định báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài KH&CN cấp trường ĐHSP – ĐHĐN

QUY ĐỊNH BÁO CÁO TỔNG KẾT VÀ BÁO CÁO TÓM TẮT
ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG

QUY TRÌNH VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP NHÓM NGHIÊN CỨU GIẢNG DẠY

Mẫu Quy trình và Hồ sơ đăng ký thành lập nhóm Nghiên cứu giảng dạy. Download tại đây

Mẫu kiểm tra tiến độ đề tài các cấp

Mẫu kiểm tra tiến độ đề tài các cấp. Download tại đây

Mẫu đăng ký đề tài cấp bộ

MAU-01-Phieu de xuat

MAU-02-Phieu danh gia de xuat

MAU-03. bien ban hop HD xac dinh danh muc

Mẫu đăng ký đề tài cấp ĐHĐN

Mẫu D1 đề xuất đề tài cấp Đại học Đà Nẵng

Mẫu D2 tổng hợp danh mục đề tài cấp Đại học Đà Nẵng

Mẫu D3 phiếu đánh giá đề xuất đề tài cấp Đại học Đà Nẵng

Mẫu D4 biên bản họp HĐ xác định danh mục đề tài cấp Đại học Đà Nẵng

Mẫu D5 thuyết minh đề tài cấp Đại học Đà Nẵng

Mẫu D6 phiếu đánh thuyết minh đề tài KHCN cấp Đại học Đà Nẵng

Mau D7. Bien ban hop HD tuyen chon ca nhan thuc hien de tai KHCN cap DHDN

Mau D8. Hop dong trien khai thuc hien de tai cap DHDN

Mau D9. Bo sung thuyet minh de tai KHCN cap DHDN

Mau D10. Bao cao tinh hinh thuc hien de tai cap DHDN

Mau D11. Bien ban kiem tra tinh hinh thuc hien de tai cap DHDN

Mau D12. Thong tin ket qua nghien cuu de tai cap DHDN

Mau D13. Thong tin ket qua nghien cuu bang tieng Anh

Mau D14. De nghi nghiem thu de tai cap DHDN

Mau D15. Phieu danh gia nghiem thu de tai cap DHDN

Mau D16. Bien ban hop HD nghiem thu de tai cap DHDN

Mau D17. Phieu nhan xet thanh ly de tai cap DHDN

Mau D18. Bien ban hop HD thanh ly de tai cap DHDN

Mau D19. Xac nhan de tai cap DHDN

Phu luc II – Huong dan hoan thanh bao cao tong ket

Download tất cả tài liệu ở đây.