Mẫu đăng ký đề tài cấp ĐHĐN

Mẫu D1 đề xuất đề tài cấp Đại học Đà Nẵng

Mẫu D2 tổng hợp danh mục đề tài cấp Đại học Đà Nẵng

Mẫu D3 phiếu đánh giá đề xuất đề tài cấp Đại học Đà Nẵng

Mẫu D4 biên bản họp HĐ xác định danh mục đề tài cấp Đại học Đà Nẵng

Mẫu D5 thuyết minh đề tài cấp Đại học Đà Nẵng

Mẫu D6 phiếu đánh thuyết minh đề tài KHCN cấp Đại học Đà Nẵng

Mau D7. Bien ban hop HD tuyen chon ca nhan thuc hien de tai KHCN cap DHDN

Mau D8. Hop dong trien khai thuc hien de tai cap DHDN

Mau D9. Bo sung thuyet minh de tai KHCN cap DHDN

Mau D10. Bao cao tinh hinh thuc hien de tai cap DHDN

Mau D11. Bien ban kiem tra tinh hinh thuc hien de tai cap DHDN

Mau D12. Thong tin ket qua nghien cuu de tai cap DHDN

Mau D13. Thong tin ket qua nghien cuu bang tieng Anh

Mau D14. De nghi nghiem thu de tai cap DHDN

Mau D15. Phieu danh gia nghiem thu de tai cap DHDN

Mau D16. Bien ban hop HD nghiem thu de tai cap DHDN

Mau D17. Phieu nhan xet thanh ly de tai cap DHDN

Mau D18. Bien ban hop HD thanh ly de tai cap DHDN

Mau D19. Xac nhan de tai cap DHDN

Phu luc II – Huong dan hoan thanh bao cao tong ket

Download tất cả tài liệu ở đây.

Các tin khác