Mẫu đăng ký đề tài cấp bộ

MAU-01-Phieu de xuat

MAU-02-Phieu danh gia de xuat

MAU-03. bien ban hop HD xac dinh danh mucMAU-04-THUYET MINH DE TAI KHCN CAP BO

MAU-05-TIEM LUC DON VI

MAU-06. Phieu danh gia thuyet minh de tai KHCN cao Bo

MAU-07. Bien ban hop HD tuyen chon to chuc, ca nhan de tai KHCN cap Bo

MAU-08. bo sung thuyet minh de tai KHCN cap Bo

MAU-09. Bao cao tinh hinh thuc hien de tai KHCN cap Bo

MAU-010. Bien ban kiem tra tinh hinh thuc hien de tai KHCN cap bo

MAU-011. Thong tin ket qua nghien cuu

MAU-012. Thong tin ket qua nghien cuu (tieng Anh)

MAU-013. Phieu danh gia co so de tai KHCN cap Bo

MAU-014. Bien banhop HD co so de tai KHCN cap Bo

MAU-015. Danh sach gioi thieu thanh vien HD nghiem thu cap Bo

MAU-016. Phieu danh gia cap Bo de tai KHCN cap Bo

MAU-017. Bien ban nghiem thu cap Bo de tai KHCN cap Bo

MAU-018. Phieu nhan xet thanh ly de tai KHCN cap Bo

MAU-019. Bien ban hop HD thanh ly de tai KHCN cap Bo

Phu bia

Bìa đề tài

Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt

Download tất cả tài liệu ở đây.

Các tin khác