Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU PHÒNG KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế được thành lập theo quyết định số 6649/QĐ-ĐHĐN ngày 12/11/2014 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Tổng số cán bộ công chức, viên chức là 07 người, trong đó 01 PGS-TS, 01 TS, 02 ThS và  03 Cử nhân.

Là một trong 06 Phòng chức năng của Trường Đại học Sư phạm trực thuộc Đại học Đà Nẵng, Phòng hiện phụ trách các mảng công việc sau đây:

+ Quản lý Khoa học công nghệ;
+ Hợp tác quốc tế;
+ Tạp chí Khoa học & Giáo dục;
+ Tổ chức sự kiện Khoa học công nghệ;

Trong những năm gần đây, Phòng liên tục được công nhận là tập thể lao động tiên tiến xuất sắc, có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của toàn Trường.

Nhiệm vụ của cán bộ và chuyên viên của Phòng được phân công cụ thể như sau:

Họ và Tên Chức vụ Công việc phụ trách
TS. Phạm Quý Mười Trưởng phòng – Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng Nhà trường về các nhiệm vụ được giao. Trực tiếp phụ trách các mảng công tác: Quản lý NCKH và Sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ, giảng viên, học viên Sau đại học; Phát triển KHCN & Quan hệ doanh nghiệp; Tạp chí Khoa học giáo dục; Giáo trình; Hợp tác quốc tế; Tổ chức sự kiện, Đảm bảo chất lượng.
TS. Trần Thị Mai An Phó Trưởng phòng – Chịu trách nhiệm trước Phó Trưởng phòng phụ trách về các mảng công việc được phân công và ủy quyền (nếu có). Cụ thể phụ trách các mảng công tác: Quản lý NCKH sinh viên; Quản lý lưu học sinh; Triển lãm KHCN; Website phòng; Thi đua khen thưởng; Sở hữu trí tuệ.
CN. Phan Trương Hoàng My Chuyên viên – Công tác các mảng: Quản lý NCKH và sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ, giảng viên, sinh viên; Triển lãm KHCN; Tính giờ khoa học và thi đua, khen thưởng; Tài chính của phòng; Tổ chức sự kiện.
CN. Nguyễn Thị Thu An Chuyên viên – Công tác các mảng: Văn thư lưu trữ; Quản lý website: tiếng Việt, tiếng Anh; Đảm bảo chất lượng; Giáo trình và xuất bản giáo trình, ấn phẩm khoa học; Tạp chí KH&GD; Tính giờ Khoa học và thi đua, khen thưởng (phụ trách chính); Soạn thảo báo cáo, thi đua khen thưởng.
CN. Phạm Thị Thanh Mai Chuyên viên – Công tác các mảng: Hợp tác quốc tế; Quản lý lưu học sinh; Website tiếng Anh; Tổ chức sự kiện.