Đội ngũ cán bộ

DANH SÁCH CBVC PHÒNG KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

STT Họ và tên Ngày sinh Điện thoại Chức vụ
1 TS. Phạm Quý Mười 1980 0904.169.124 Trưởng phòng
2 TS. Trần Thị Mai An 1976 0905114526 Phó Trưởng phòng
3 CN. Phan Trương Hoàng My 28/03/1980 0905.370.559 Chuyên viên
4  CN. Nguyễn Thị Thu An 14/08/1983  0905.915.292 Chuyên viên
5 CN. Phạm Thị Thanh Mai 01/02/1988 0935.613.942 Chuyên viên