Ngày đăng: 21-09-2020
Theo kế hoạch hoạt động KH&CN của Nhà trường, Hội nghị Sinh viên NCKH năm học 2020 - 2021 dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 4/2021, Nhà trường yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học này theo kế hoạch...
Loading the player...