Kế hoạch Đào tạo

Kế hoạch đào tạo cao học K29 tại trường ĐHSP – ĐHĐN 2014

1. Chuyên ngành Hóa hữu cơ
2. Chuyên ngành Ngôn ngữ học
3. Chuyên ngành Phương pháp Toán sơ cấp
4. Chuyên ngành Quản lý Giáo dục: Học ở Kon Tum, Học ở Trà Vinh
5. Chuyên ngành Sinh thái học
6. Chuyên ngành Văn học Việt Nam
7. Hệ thống thông tin

Kế hoạch đào tạo cao học K28 tại trường ĐHSP – ĐHĐN 2014

Các chuyên ngành đào tạo:
1. Chuyên ngành Hóa hữu cơ
2. Chuyên ngành Ngôn ngữ học
3. Chuyên ngành Phương pháp Toán sơ cấp: học tại Đà Nẵng, học tại Gia Lai
4. Chuyên ngành Quản lý Giáo dục
5. Chuyên ngành Sinh thái học
6. Chuyên ngành Văn học Việt Nam

Kế hoạch đào tạo cao học K27 tại trường ĐHSP – ĐHĐN năm 2013

Các chuyên ngành đào tạo:
1. Chuyên ngành Hóa hữu cơ
2. Chuyên ngành Ngôn ngữ học
3. Chuyên ngành Phương pháp Toán sơ cấp
4. Chuyên ngành Quản lý Giáo dục: học tại Đà Nẵng, học tại Kon Tum
5. Chuyên ngành Văn học Việt Nam

Kế hoạch đào tạo cao học K25+K26 tại trường ĐHSP – ĐHĐN 2013

Các chuyên ngành đào tạo:
1. Chuyên ngành Hóa hữu cơ
2. Chuyên ngành Ngôn ngữ học
3. Chuyên ngành Phương pháp Toán sơ cấp
4. Chuyên ngành Quản lý Giáo dục
5. Chuyên ngành Sinh thái học
6. Chuyên ngành Văn học Việt Nam