26-04-2019 - 13:49

Chương trình giao lưu văn hóa hè của Trường Đai học Tokushima, Nhật Bản

Kính gửi Thủ trưởng các đơn vị,

Phòng KH&HTQT kính chuyển đến các đơn vị thông tin chương trình giao lưu văn hóa hè của Trường Đai học Tokushima, Nhật Bản.

Thời gian từ ngày 6/8/2019 đến ngày 13/8/2019

Hạn nộp hồ sơ là ngày 10/5/2019

Hồ sơ nộp về Ban Hợp tác quốc tế - Đại học Đà Nẵng (Cô Tăng Phương Thảo: 0 914083111)

Thông tin chi tiết trong file đính kèm.

Kính đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi đến sinh viên trong đơn vị.

Trân trọng.

Thông_tin.rar

. . . . .
Loading the player...