06-05-2019 - 09:35

Chương trình hợp tác Áo -Việt

Thông tin Chương trình hợp tác Áo -Việt kêu gọi các đề xuất cùng nghiên cứu giữa Áo và Việt Nam.

Thông tin chi tiết có tại: https://oead.at/fileadmin/Dokumente/oead.at/ICM/WTZ/Call_BMBWF-_MOST_2019_final.pdf

 https://oead.at/en/projects/international-cooperations/scientific-technological-cooperation-st-cooperation/

/imagess/seoworld/Call_BMBWF-_MOST_2019_final.pdf

. . . . .
Loading the player...