12-10-2021 - 04:41

Chương trình tài trợ Phát triển môn học/dự án/hoạt động Học thông qua phục vụ cộng đồng (SL/CEL)

VNES - Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng Việt Nam - xin giới thiệu Chương trình tài trợ Phát triển môn học/dự án/hoạt động Học thông qua phục vụ cộng đồng (SL/CEL)Chương trình dành cho thành viên VNES do Trung tâm Hợp tác và Phát triển Giáo dục (Vietnam Campus Engage) và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) điều phối dưới sự tài trợ của Quỹ Viện trợ Ireland (Irish AID).

Mục tiêu chương trình:

- Hỗ trợ các thành viên VNES chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ môn học/dự án/hoạt động sẵn có sang phương pháp SL/CEL;

- Hỗ trợ phát triển và thực hiện các môn học/dự án/hoạt động và các khởi xướng SL/CEL có tính điểm hoặc các hoạt động học tập có tính điểm khác cho các giảng viên, khoa, ngành các cơ sở giáo dục bậc cao đã đăng ký thành viên VNES - Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng Việt Nam (Vietnam Network of Engaged Scholars).

Đăng ký:

-  Thời hạn nhận đề xuất tài trợ: 17:00 giờ ngày 16/10/2021

-  Công bố kết quả: Ngày 23/10/2021

Thông tin chi tiết: Link

Mọi thắc mắc vui lòng gửi đến email engaged.network@vietnamcampusengage.org.

. . . . .
Loading the player...