14-08-2019 - 02:28

DANH SÁCH ĐỀ TÀI KHCN CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NĂM 2019

TT Mã số Tên đề tài Chủ nhiệm 
1 B2019-DN03-32 Giải pháp quản lí hoạt động truyền thông tuyển sinh đại học của Đại học Đà Nẵng PGS. TS. Trần Xuân Bách
2 B2019-DN03-33 Một số định lí giới hạn của dãy biến ngẫu nhiên nhận giá trị trong không gian Hilbert ThS. Tôn Thất Tú
3 B2019-DN03-34 Nghiên cứu khả năng ứng dụng của vật liệu mới BaSi2 nhằm thay thế vật liệu Si trong chế tạo pin năng lượng mặt trời TS. Mai Thị Kiều Liên
4 B2019-DN03-35 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng ứng dụng của TCNQFn ThS. Trần Đức Mạnh
5 B2019-DN03-36 Nghiên cứu khả năng xử lý các hợp chất chứa N, P trong nước thải bằng sự kết hợp giữa vi tảo Chlorella vulgaris và vi khuẩn Azospirillum sp. được phân lập từ rễ lúa TS. Phạm Thị Mỹ
6 B2019-DN03-37 Hình thành năng lực định hướng nghề nghiệp cho học sinh trung học cơ sở tại thành phố Đà Nẵng thông qua tổ chức hoạt động trải nghiệm ThS. Trịnh Thị Nguyệt
7 B2019-DN03-38 Sự ủng hộ của Liên Xô và Đông Âu đối với Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954 – 1975) TS. Nguyễn Duy Phương
8 B2019-DN03-39 Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập phát triển năng lực Vật lý phần Điện của học sinh trung học phổ thông PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh 
9 B2019-DN03-40 Nghiên cứu đặc trưng hoá-lý tầng địa chất chứa nước holocene tại một số khu vực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ThS. Lương Văn Thọ
10 B2019-DN03-41 Biện pháp phòng ngừa stress cho giảng viên thuộc Đại học Đà Nẵng ThS. Bùi Văn Vân
. . . . .
Loading the player...