19-03-2018 - 09:45

DANH SÁCH GIÁO TRÌNH ĐƯỢC PHÊ DUYỆT NĂM 2018

TT

Tên giáo trình

Tác giả

Sử dụng cho học phần

Đối tượng sử dụng

1

Phương trình vi phân

TS. Lê Hải Trung

Phương trình vi phân

CN Toán

2

Thí nghiệm vật lý ở trường trung học phổ thông

TS. Phùng Việt Hải

Thí nghiệm Vật lý phổ thông

Sinh viên ngành sư phạm vật lý các trường đại học, cao đẳng, học viên cao học chuyên ngành LL và PPDH Bộ môn vật lý

3

Nhiệt học

PGS. TS Nguyễn Bảo Hoàng Thanh,
TS. Lê Thanh Huy

Vật lý đại cương 1

Sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong cả nước

4

Nguồn lợi thủy sản

TS. Nguyễn Thị Tường Vi,
Nguyễn Lâm Anh

Nguồn lợi thủy sản

Sinh viên ngành Quản lý tài nguyên môi trường

5

Sinh lý thực vật và ứng dụng

PGS.TS. Nguyễn Tấn Lê,
TS. Võ Châu Tuấn

Sinh lý học thực vật và ứng dụng

Sinh viên các ngành Sinh học, học viên cao học ngành sinh thái học và sinh học thực nghiệm

6

Công nghệ sinh học môi trường

TS. Võ Châu Tuấn,
ThS. Lê Vũ Khánh Trang,
TS. Nguyễn Minh Lý

Công nghệ sinh học môi trường

Sinh viên ngành Công nghệ sinh học, công nghệ môi trường

7

Sinh thái môi trường

PGS.TS. Võ Văn Minh,
TS. Trịnh Đăng Mậu,
ThS. Trần Ngọc Sơn

Sinh thái và môi trường

Học viên cao học chuyên ngành Sinh thái học và sinh viên chuyên ngành quản lý tài nguyên và môi trường, khoa học môi trường, quản lý môi trường, kỹ thuật môi trường.

8

Lịch sử triết học phương Tây

TS. Dương Đình Tùng – TS. Đinh Thị Phượng (đồng chủ biên)

ch sử triết học phương Tây

Sinh viên Khoa giáo dục chính trị

9

Logic học đại cương

TS. Dương Đình Tùng

Logic học đại cương

Giáo dục chính trị, Tâm lý học giáo dục, Việt Nam học, Báo chí.

10

Lý thuyết truyền thông  cho báo chí

TS. Trần Thị Hòa

Lý thuyết truyền thông

Cử nhân chuyên ngành Báo chí

11

General Chemistry

PGS.TS. Lê Tự Hải

Hóa đại cương

Cử nhân Hóa học

. . . . .
Loading the player...