28-08-2019 - 16:05

Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu chung với đối tác Hoa kỳ

Kính gửi: Tất cả Quý Thầy.

         Phòng KH&HTQT nhận được công văn về việc Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu chung với đối tác Hoa kỳ.

         Phòng KH&HTQT kính thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên có quan tâm được biết và đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ hợp tác.

         Tất cả các đê xuất được gửi cho các đồng trưởng nhóm theo công văn đính kèm: 1298-878-skhcn-qlkh_1565756588.pdf

Trân trọng./.

. . . . .
Loading the player...