22-10-2018 - 08:21

Đội ngũ cán bộ

Phòng Khoa học & Hợp tác Quốc tế có 1 Trưởng phòng, 1 Phó trưởng phòng và 3 chuyên viên. Trưởng phòng phân công nhiệm vụ cụ thể cho Phó trưởng phòng và các chuyên viên phù hợp với đặc điểm, yêu cầu công tác, cụ thể theo đề án việc làm sẽ được xây dựng.

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Công việc phụ trách

1

TS. Phạm Quý Mười

phamquymuoi@gmail.com

ĐT: 0904169124

Trưởng phòng

- Phụ trách chung,  chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng Nhà trường và các mảng công tác của Phòng KH&HTQT được ĐHĐN và trường ĐHSP quy định.

- Lên kế hoạch, giao nhiệm vụ, theo dõi và kiểm tra quá trình triển khai, thực hiện tất cả các nhiệm vụ, công việc của Phòng.

- Quản lý nhân sự của Phòng.

- Quản lí tài chính và cơ sở vật chất

- Trực tiếp  phụ  trách, quản lí các  mảng  công  tác  như  sau:  KHCN của  giảng viên; Hợp tác quốc tế; Tạp chí KH&GD; Biên soạn và xuất bản giáo trình, ấn phẩm khoa học; Quan hệ doanh nghiệp; Sở hữu trí tuệ.

2

CN. Phan Trương Hoàng  My

hoangmyspdn@gmail.com

ĐT: 0905370559

Chuyên viên

-  Công tác các mảng:

+NCKH giảng viên và sinh viên; Hoạt động KHCN của các Khoa;

+Tổ chức Hội nghị, hội thảo; Triển lãm KHCN;

+Phụ trách thu, chi tài chính của Phòng.

+Phát triển KHCN& Quan hệ với các TC KHCN, doanh nghiệp; Tính giờ Khoa học và thi đua, khen thưởng(chính);

- Các công tác khác do Trưởng phòng giao.

3

ThS. Nguyễn Thị Thu An

annguyenht@gmail.com

ĐT: 0905915292

Chuyên viên

-   Công tác các mảng:

+Website do phòng quản lí; Văn thư lưu trữ; Quản lý cơ sở vật chất; Soạn thảo các báo cáo thi đua khen thưởng;

+Tạp chí KH của Trường; Biên soạn và xuất bản giáo trình, ấn phẩm khoa học;

+Đi dự hội thảo, hội nghị của giảng viên;

- Các công tác khác do Trưởng phòng giao.

4

ThS. Phạm Thị Thanh Mai

thanhmaiued@gmail.com

ĐT: 0935613942

Chuyên viên

-   Công tác các mảng:

+Hợp tác quốc tế; Lưu học sinh; Biên và phiên dịch tiếng Anh;

+Sở hữu trí tuệ; Đảm bảo chất lượng;

+Tính giờ Khoa học và thi đua, khen thưởng (phụ).

- Các công tác khác do Trưởng phòng giao.

. . . . .
Loading the player...