22-10-2018 - 07:42

Đội ngũ cán bộ

Phòng Khoa học & Hợp tác Quốc tế có 1 Trưởng phòng, 1 Phó trưởng phòng và 3 chuyên viên. Trưởng phòng phân công nhiệm vụ cụ thể cho Phó trưởng phòng và các chuyên viên phù hợp với đặc điểm, yêu cầu công tác, cụ thể theo đề án việc làm sẽ được xây dựng.

 

Số thứ tự Họ tên Chức vụ Công việc phụ trách
1

TS. Nguyễn Quý Tuấn

nqtuan@ued.udn.vn

0988857870

Trưởng Phòng

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu Nhà trường về các mảng công tác của phòng KH&HTQT được phân công trong các quy định của ĐHĐN và trường ĐHSP.

- Quyết định kế hoạch hoạt động, giao nhiệm vụ, theo dõi và kiểm tra kết quả thực hiện của Phòng theo kế hoạch đã đề ra. 

- Quản lí nhân sự của phòng.

- Trực tiếp phụ trách các mảng: Quản lí KHCN của cán bộ, giảng viên; Tổ chức sự kiện;  Phát triển NCKH & Quan hệ doanh nghiệp; Hợp tác quốc tế; Biên soạn và xuất bản giáo trình, ấn phẩm khoa học; Tạp chí Khoa học Tự nhiên; Đảm bảo chất lượng; Tài chính và cơ sở vật chất; Quản lí dự án. 

Các công tác khác do Ban giám hiệu giao.

2

TS. Nguyễn Văn Sang

nvsang@ued.udn.vn

0905656048

Phó Trưởng Phòng

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về các mảng công tác được Trưởng phòng ủy quyền giải quyết; 

- Trực tiếp phụ trách các mảng: Quản lí Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn; Quản lí NCKH sinh viên; Sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ; Tính giờ NCKH, thi đua, và khen thưởng; Tổ chức sự kiện; Website phòng và thông tin liên quan trên website Trường; Triển lãm KHCN; Soạn thảo công văn, thông báo, báo cáo, thi đua khen thưởng; Sinh viên quốc tế; Xác nhận giấy tờ cho giảng viên, sinh viên; Sở hữu trí tuệ.

- Các công tác khác do Trưởng phòng giao.

Báo cáo trưởng phòng về kế hoạch, tiến trình và kết quả của các mảng phụ trách và các nhiệm vụ được giao.

3

CN. Phan Trương H. My

pthmy@ued.udn.vn

0905370559

Chuyên viên

- Các mảng công tác: NCKH giảng viên và sinh viên; Tính giờ Khoa học, thi đua, và khen thưởng (chính); Hội thảo, hội nghị của giảng viên; Triển lãm KHCN; Tổ chức sự kiện; Sở hữu trí tuệ, Phát triển KHCN và quan hệ doanh nghiệp; Quản lí CB đi tham dự HT, HN;Quản lí tài chính tất cả các mảng công tác.

Các công tác khác do Trưởng phòng giao.

4

ThS. Nguyễn Thị Thu An

nttan@ued.udn.vn

0905915292

Chuyên viên

- Các mảng công tác: Quản lí website phòng và các tap liên quan trên website Trường; Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tạp chí Khoa học Tự nhiên; Soạn thảo các báo cáo, thi đua khen thưởng; Quản lí Biên soạn và xuất bản giáo trình, ấn phẩm khoa học; Văn thư điện tử; Quản lí cơ sở vật chất.

Các công tác khác do Trưởng phòng giao.

5

ThS. Phạm Thị Thanh Mai

pttmai@ued.udn.vn

0935613942

Chuyên viên

- Các mảng công tác:Hợp tác quốc tế; Biên soạn và phiên dịch tài liệu tiếng Anh; Lưu học sinh; Tính giờ Khoa học và thi đua, khen thưởng (phụ); Đảm bảo chất lượng; Quản lí dự án.

- Các công tác khác do Trưởng phòng giao.

 

 

. . . . .
Loading the player...