20-02-2020 - 08:25

Học bổng SEED của Chính phủ Canada

Học bổng SEED do chính phủ Canada cấp cho cán bộ hiện đang công tác tại các nước ASEAN để tham gia các khóa học ngắn hạn tại Canada nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Hạn nộp học bổng là ngày 27/2 /2020. Người nộp hồ sơ có thể chọn các khóa học ngắn hạn tại các cơ sở đào tạo tại Canada.

Thông tin chi tiết tại: https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/non_can/seed-asean.aspx?lang=eng&fbclid=IwAR3U_JmBu9Rhx7nq7oNrtxKJ1X85mrJHSl3qB__BmpQqdrLWrqxYOr8OlSc

Humber College có hợp tác với ĐHĐN và trường này có một số khóa học trong chương trình Global Summer School, đặc biệt là khóa học về Nâng cao nghiệp vụ giảng dạy (ITEC) và Kỹ năng lãnh đạo (Transformational Leadership and Advocacy) phù hợp với tiêu chí của học bổng cho giảng viên và cán bộ quản lý của Trường.

            ·         International Teaching Effectiveness Certificate       

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg4

·         Sustainable Social Innovation 

·         Transformational Leadership and Advocacy 

            ·         Water: A Life or Death  https://sustainabledevelopment.un.org/sdg6

. . . . .
Loading the player...