08-10-2021 - 08:04

Hội thảo trực tuyến “ Giáo dục và nghiên cứu về Môi trường toàn cầu ở Châu Á”

Theo chương trình hợp tác với Đại học Kyoto Nhật Bản, Trung tâm Nhật Bản (TTNB) sẽ phối hợp với Đại học Kyoto tổ chức hội thảo online năm 2021 về “Giáo dục và nghiên cứu về Môi trường toàn cầu ở Châu Á” (“Kyoto University International online Symposium 2021 on Education and Research in Global Environmental Studies in Asia”).

1. Thời gian tổ chức: từ 29/11/2021 (Thứ Hai) đến 30/11/2021 (Thứ Ba);

2. Nội dung của hội thảo: Tập trung trên 04 lĩnh vực

- Kỹ thuật, Công nghệ, khoa học (Engineering, Technology, Science); 

- Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Sinh học (Agriculture, Forestry, Biology); 

- Nông thôn và quy hoạch đô thị (Rural & Urban Planning);  

- Chính sách, Kinh tế, Văn hóa (Policies, Economics, Culture).

3. Đăng ký tại:  https://www2.eip.ges.kyoto-u.ac.jp/symposium2021/ (Thời gian đăng ký bắt đầu từ 04/10/2021).

Đăng kí hội thảo thì có user name và pass như sau:

ID: symposium2021

PW: gsges2021

. . . . .
Loading the player...