03-04-2019 - 16:02

Kế hoạch tổ chức hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2018-2019 và chào mừng ngày khoa học công nghệ Việt Nam

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2018-2019

và chào mừng ngày khoa học công nghệ Việt Nam

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị.

Phòng Khoa học và HTQT thông báo nội dung kế hoạch tổ chức hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2018-2019:

1. Tổ chức hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa

- Từ ngày 10/4/2019-15/4/2019: các Khoa gửi danh sách đề nghị tổ chấm (đối với các khoa có số lượng đề tài từ 1-4) hoặc hội đồng khoa học (đối với các khoa có số lượng đề tài từ 5 trở lên), đánh giá công trình NCKH SV cấp Khoa (gồm chủ tịch HĐ, Ủy viên, Ủy viên Thư kí và 01 Thư kí HC là người của Phòng KH&HTQT) để Nhà trường ban hành Quyết định thành lập hội đồng; các Khoa thông báo thời gian, địa điểm tổ chức cho Phòng KH&HTQT quản lý, theo dõi;

- Từ ngày 22/4/2019 – 28/4/2019: các Khoa phải hoàn tất việc tổ chức hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa;

- Từ ngày 29/4/2019 – 05/5/2019: các Khoa tổng hợp kết quả và đề xuất đề tài tham dự hội nghị SV NCKH cấp Trường (số lượng đề tài chọn gửi tham dự cấp Trường phải theo đúng quy định);

- Từ ngày 06/5/2019-09/5/2019: các Khoa tổng hợp các kết quả nghiên cứu của đề tài SV NCKH tham dự hội nghị cấp Trường về Phòng KH&HTQT.

2. Tổ chức hội nghị sinh viên NCKH cấp Trường

- Tổ chức vào ngày 17/5/2019 (buổi sáng);

- Từ ngày 10/5/2019-14/5/2019, Phòng KH&HTQT tổng hợp các công trình của sinh viên dự thi cấp Trường và gửi cho các Hội đồng đánh giá của từng tiểu ban;

- Các công trình dự thi cấp Trường phải được trình bày theo hình thức POSTER. Poster sẽ được dùng để triển lãm tại hành lang Tầng 1, Nhà A5 vào buổi chiều ngày 17/5/2019;

- Sinh viên lựa chọn trình bày báo cáo tại các tiểu ban dưới hình thức Poster hoặc Slide.

3. Tổ chức hoạt động chào mừng ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam

- Tổ chức vào ngày 17/5/2019 (buổi chiều);

- Các Khoa điều động giảng viên và sinh viên tham dự:

+ Tất cả giảng viên, cán bộ hướng dẫn sinh viên NCKH.

+ Tất cả các sinh viên tham gia NCKH năm học 2018-2019.

+ Mỗi Khoa cử thêm 20 sinh viên tham dự.

+ Các thành viên của các nhóm nghiên cứu giảng dạy (TRT).

+ Giảng viên và sinh viên có quan tâm.

- Nội dung chào mừng: Giao lưu – Tọa đàm với GS. TSKH Bùi Văn Ga.

4. Tổ chức cuộc thi sinh viên NCKH thành phố Đà Nẵng năm 2019.

- Hội đồng khoa học các Khoa lựa chọn các công trình tham dự cuộc thi sinh viên NCKH thành phố, các công trình phải đáp ứng các yêu cầu theo thể lệ và tiêu chí đánh giá đính kèm công văn này, gửi về Phòng KH&HTQT trước ngày 15/4/2019.

Lưu ý: Các đề tài tham dự cuộc thi có khả năng ứng dụng vào thực tế; có tính mới, tính sáng tạo; khả năng áp dụng trong điều kiện của thành phố Đà Nẵng…

- Nhà trường thành lập hội đồng góp ý, tư vấn và lựa chọn các công trình tham dự cuộc thi.

- Hồ sơ tham dự cuộc thi sẽ được Phòng KH&HTQT hướng dẫn cụ thể sau khi được hội đồng lựa chọn.

Mọi chi tiết xin xem ở tệp đính kèm: TB_Ke_hoach.pdf

. . . . .
Loading the player...