27-04-2018 - 02:46

Mẫu đề tài NCKH cấp Bộ

Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông tư này thay thế Thông tư 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chi tiết xin xem ở tệp đính kèm: thông tư 11./.

. . . . .
Loading the player...