27-04-2018 - 15:53

Mẫu đề tài NCKH cấp Đại học Đà Nẵng

Phòng KH&HTQT xin giới thiệu mẫu đề tài NCKH cấp Đại học Đà Nẵng

STT

Mẫu

Tên tài liệu

1 Mẫu D01

Đề xuất đề tài KHCN cấp Đại học Đà Nẵng

2 Mẫu D05

Thuyết minh đề tài KHCN cấp Đại học Đà Nẵng

3 Mẫu D05 (Quỹ KHCN)

Thuyết minh đề tài KHCN cấp Đại học Đà Nẵng (Quỹ KHCN)

4

Mẫu D09

 

Bổ sung thuyết minh đề tài KHCN cấp Đại học Đà Nẵng

5 Mẫu D10

Báo cáo tình hình thực hiện đề tài KHCN cấp Đại học Đà Nẵng

6  Mẫu D12

Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài KHCN cấp ĐHĐN

7 Mẫu D13

Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài KHCN cấp ĐHĐN bằng tiếng Anh

8 Mẫu D14 (Quỹ KHCN)

Đề nghị nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Đại học Đà Nẵng

9 Mẫu Slide

Mẫu slide báo cáo thuyết minh 

 

. . . . .
Loading the player...