29-11-2019 - 08:50

Quy định biên soạn giáo trình và công nhận tài liệu học tập

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về biên soạn giáo trình và công nhận tài liệu học tập

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Căn cứ Luật Giáo dục Đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; Luật Giáo dục Đại học sửa đổi số 34/2018/QH14, ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ vào Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học ban hành kèm theo Thông tư số 04 /2011/TT-BGĐT ngày 28 tháng 1 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 32/CP ngày 04 tháng 04 năm 1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 05/TCCB ngày 06 tháng 01 năm 1996 của Đại học Đà Nẵng về cơ cấu tổ chức Trường Đại học Sư phạm;

 Căn cứ Quyết định số 6950/QĐ-ĐHĐN ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Đà Nẵng, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Khoa học & Hợp tác Quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định về biên soạn giáo trình và công nhận tài liệu học tập Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 211/QĐ-KH ngày 07 tháng 03 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng đã ban hành.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các Phòng chức năng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

HIỆU TRƯỞNG
(Đã kí)

PGS.TS. Lưu Trang

Chi tiết xin xem ở tệp đính kèm: QD_844_2019.pdf

 

. . . . .
Loading the player...