29-11-2019 - 15:53

Quy định tham dự hội nghị, hội thảo

     QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định tham dự hội nghị, hội thảo khoa học

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐHĐN

Căn cứ Nghị định số 32/CP ngày 04 tháng 04 năm 1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 05/TCCB ngày 06 tháng 01 năm 1996 của Đại học Đà Nẵng về cơ cấu tổ chức Trường Đại học Sư phạm;

Căn cứ Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 04 năm 2017 của Bộ Tài chính ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị;

Căn cứ Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí;

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ vào Quy chế chi tiêu nội bộ của Đại học Đà Nẵng ban hành ngày 10/01/2012 và phụ lục Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Sư phạm ban hành theo Quyết định số 558/QĐ-ĐHSP ngày 11 tháng 9 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định về tham dự hội nghị, hội thảo khoa học có sử dụng ngân sách hỗ trợ của Trường.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày kí và thay thế Quyết định 212/QĐ-ĐHSP, ngày 7 tháng 3 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về tham dự hội nghị, hội thảo khoa học.

Điều 3. Ban Giám hiệu, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                      (Đã kí)

                                                                                                           PGS.TS. Lưu Trang

Chi tiết xin xem tệp đính kèm: QĐ1622.2019.pdf

. . . . .
Loading the player...