27-04-2018 - 11:24

Quyết định về việc ban hành quy chế xét tặng giải thưởng "công trình khoa học tiêu biểu của Đại học Đà Nẵng"

Ngày 17 tháng 4 năm 2018, Đại học Đà Nẵng ra Quyết định số: 1214/QĐ-ĐHĐN về việc ban hành quy chế xét tặng giải thưởng "công trình khoa học tiêu biểu của Đại học Đà Nẵng", với nhiều lĩnh vực khoa học công nghệ được xét thưởng như: Khoa học Tự nhiên, Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa học Y - Dược, Khoa học Xã hội và Khoa học Nhân văn.

- Hồ sơ được gửi về Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường trước ngày 30/9 hàng năm.

Chi tiết Quy định và biểu mẫu xin xem ở tệp đính kèm: Khen_thuong_CTKH tieu_bieu.zip

. . . . .
Loading the player...