09-06-2021 - 09:10

THÔNG BÁO ĐĂNG KÍ ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KHCN CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NĂM 2021

Kính gửi: - Ban Giám hiệu;

               - Thủ trưởng các đơn vị;

               - Tất cả Quý Thầy cô.

Phòng KH&HTQT nhận được công văn số 1859/ĐHĐN-KHCNMT ngày 18/5/2021 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc đăng kí đề tài KHCN cấp ĐHĐN năm 2021, Kính đề nghị Quý thầy cô tham gia đăng kí đề xuất đề tài theo đúng yêu cầu của công văn:

1. Cập nhật đầy đủ thông tin khoa học trên trang lí lịch khoa học của Đại học Đà Nẵng

2. Đăng kí tài khoản khoa học cá nhân trên scholar google

3. Hoàn thành các thủ tục nghiệm thu và thanh quyết toán đề tài KHCN các cấp do ĐHĐN quản lí (nếu có)

Các đơn vị tổng hợp đề xuất theo mẫu và gửi kèm các phiếu đề xuất về Phòng KH&HTQT trước ngày 18/6/2021 để Phòng tổng hợp báo cáo Đại học Đà Nẵng.

Kính đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện và gửi hồ sơ về Phòng KH&HTQT đúng thời gian nêu trên.

Mọi chi tiết xin xem ở tệp đính kèm: CV đăng kí; Mẫu đăng kí; CV hướng dẫn

Trân trọng./.

Người đưa tin: Phan Trương Hoàng My

. . . . .
Loading the player...