28-08-2019 - 16:01

Thông báo danh mục đề tài cấp Trường Trọng điểm năm 2019 đợt 2

Kính gửi:

                  - Ban Giám hiệu;

                  - Thủ trưởng các đơn vị;

                  - Các chủ nhiệm đề tài.

Phòng KH&HTQT kính gửi Thông báo về danh mục đề tài cấp Trường Trọng điểm năm 2019 đợt 2.

Kính đề nghị Quý Thầy cô là chủ nhiệm đề tài (theo danh sách đính kèm) hoàn thiện Thuyết minh theo đúng yêu cầu và gửi về Phòng KH&HTQT trước ngày 10/9/2019.

Nội dung chi tiết tại công văn đính kèm: TBdanhmucTruongtrongdiem2019dot2.pdf

Trân trọng./.

. . . . .
Loading the player...