28-11-2019 - 10:35

THÔNG BÁO ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG NĂM 2020

Kính gửi: - Thủ trưởng các đơn vị;

                 - Tất cả Quý Thầy cô.

Phòng KH&HTQT kính gửi Thông báo về việc đề xuất đề tài KHCN cấp Trường thực hiện từ năm 2020,

nội dung chi tiết theo công văn đính kèm.

Các đơn vị tổng hợp  các đề xuất và gửi về Phòng KH&HTQT trước ngày 15/12/2019.

Kính đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai theo đúng kế hoạch.

Mọi chi tiết xin xem ở tệp đính kèm ĐT cấp trường 2020.rar.

Trân trọng./.

. . . . .
Loading the player...