03-02-2021 - 10:19

THÔNG BÁO ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHCN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2021

Phòng KH&HTQT nhận được Thông báo số 12/TB-SKHCN ngày 28/01/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp thành phố và cấp cơ sở của thành phố Đà Nẵng thực hiện năm 2021 và công văn số 616/ĐHĐN-KHCNMT ngày 02/02/2021 của Đại học Đà Nẵng.

Phòng KH&HTQT kính thông báo và gửi đến các đơn vị và tất cả Quý Thầy cô nội dung thực hiện đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN trên.

Kính đề nghị các đơn vị triển khai và tổng hợp các phiếu đề xuất của đơn vị, gửi về Phòng KH&HTQT trước ngày 08/3/2021, bản điện tử phiếu đề xuất nhiệm vụ trên gửi đến địa chỉ email: phongkh@ued.udn.vn 

Đối với các đề xuất nhiệm vụ đã gửi theo Kế hoạch 4487/KH-UBND ngày 10/7/2020 của UBND Tp. Đà Nẵng về thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa UBND Tp. Đà Nẵng và ĐHĐN (Kế hoạch 4487), hiện ĐHĐN phối hợp cùng với Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng và sẽ triển khai xét duyệt các đề xuất này trong quý I/2021. Để tránh sự trùng lặp, các đề xuất nhiệm vụ gửi theo Kế hoạch 4487 không gửi lại trong đợt này. 

Mọi chi tiết xin xem ở tệp đính kèm: 616-de_xuat_nhiem_vu_KHCN_cap_thanh_pho_nam_2021.pdf259-12-tb-skhcn_1612163747.pdfBieu_CS01_-_Phieu_de_xuat.docxMau_01_-_Phieu_DX.docMau_02.doc

   Trân trọng./.

. . . . .
Loading the player...