04-06-2019 - 14:52

Thông báo kế hoạch kiểm tra tiến độ thực hiện biên soạn giáo trình năm 2019

Kính gửi:  

                             - Thủ trưởng các đơn vị;

                             - Chủ biên biên soạn giáo trình năm 2019.

Căn cứ Quyết định số 211/QĐ-KH, ngày 07 tháng 3 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN về việc phê duyệt Quy định biên soạn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục sau đại học, đại học Trường Đại học Sư phạm;

Căn cứ Quyết định số 218/QĐ-ĐHSP ngày 27 tháng 2 năm 2019 về việc phê duyệt danh mục giáo trình Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng năm 2019;

Căn cứ kế hoạch quản lí hoạt động khoa học công nghệ năm 2019,

Nhà trường thông báo kế hoạch kiểm tra tiến độ thực hiện biên soạn giáo trình năm 2019 như sau:

Chủ biên giáo trình báo cáo tiến độ thực hiện giáo trình theo mẫu quy định (gửi kèm theo công văn này), sau đó nộp về Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế trước ngày 20/6/2019.    

Moi chi tiết xin xem ở tệp đính kèm:  

G5.Mau_bao_cao_tien_do.doc,  TB_kiem_tra_tien_do.pdf

Trân trọng./.    

. . . . .
Loading the player...