09-06-2021 - 09:45

THÔNG BÁO KÊ KHAI TÍNH GIỜ NCKH GIẢNG VIÊN NĂM HỌC 2020-2021

Kính gửi: - Ban Giám hiệu;

                - Thủ trưởng các đơn vị;

Thừa lệnh Hiệu trưởng, Phòng KH&HTQT kính gửi Thông báo và hướng dẫn về việc kê khai tính giờ NCKH giảng viên năm học 2020-2021.

Kính đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai đến tất cả cán bộ gv của đơn vị kê khai tính giờ NCKH năm học này theo Mẫu 1 (Mẫu kê khai được tính điểm tự động).

Các đơn vị tổng hợp theo Mẫu 2 đính kèm.

Hồ sơ bao gồm minh chứng và file điện tử gửi về Phòng KH&HTQT trước ngày 05/7/2021 để Phòng tổng hợp và báo cáo BGH.

Đính kèm công văn:

Thông báo

Biểu mẫu kê khai cá nhân (tính tự động)

Biểu mẫu tổng hợp

Link Danh mục các tạp chí được tính điểm theo Hội đồng GSNN năm 2020: http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/quyet-dinh-phe-duyet-danh-muc-tap-chi-khoa-hoc-duoc-tinh-diem-nam-2020_538/ 

Hướng dẫn tra cứu tạp chí ISI và SCOPUS 

Trân trọng./.

Người đưa tin: Phan Trương Hoàng My

. . . . .
Loading the player...