05-06-2019 - 10:25

Thông báo kê khai và tính giờ nghiên cứu khoa học của cán bộ viên chức năm học 2018-2019

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng thông báo về việc kê khai và tính khối lượng giờ nghiên cứu khoa học (NCKH) áp dụng cho cán bộ viên chức (CBVC) của Trường năm học 2018-2019 như sau:

1. Mốc thời gian

Chỉ tính công trình được nghiệm thu, xuất bản từ 1/7/2018 đến 30/6/2019.

2. Định mức khối lượng công việc NCKH của CBVC

Giảng viên: 600 giờ; Giảng viên chính: 660 giờ; Phó Giáo sư & Giảng viên cao cấp: 720 giờ; Giáo sư: 840, định mức đối với giảng viên giữ chức vụ quản lý được thực hiện theo Quyết định số 2007/QĐ-ĐHĐN ngày 15/6/2017 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng.

3. Nội dung kê khai khối lượng NCKH

3.1 Đối với các bài báo khoa học

Kê khai các công trình nghiên cứu khoa học đăng trong các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước/quốc tế hoặc đăng trong kỉ yếu các Hội nghị khoa học trong nước/quốc tế có chỉ số xuất bản ISBN và nộp kèm theo minh chứng (bản copy khổ A4) gồm:

- Bìa tạp chí/kỉ yếu;

- Mục lục tạp chí/ kỉ yếu, trang in chỉ số ISBN và thời gian nộp lưu chiểu;

- Nội dung toàn văn bài báo.

Lưu ý: - Các bài báo đã được nhận đăng nhưng chưa xuất bản thì phải có giấy xác nhận sẽ đăng của đơn vị xuất bản (chỉ tính điểm đối với các bài báo sẽ đăng trước ngày 01/07/2019).

            - Nếu tạp chí/ kỉ yếu hội thảo xuất bản trực tuyến thì cung cấp các trang in của website tạp chí/kỉ yếu và chương trình hội nghị với thông tin về tên bài báo và tên tác giả.

 

3.2 Đối với đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, Bằng Độc quyền sáng chế/Giải pháp hữu ích

Chỉ kê khai các đề tài do Trường Đại học Sư phạm và Đại học Đà Nẵng đứng tên cơ quan chủ trì thực hiện. Minh chứng cần nộp là Biên bản nghiệm thu đề tài; Nội dung sáng chếgiấy chứng nhận độc quyền sáng chế.

3.3. Đối với các hoạt động khoa học khác

Kê khai dựa trên Phụ lục điều chỉnh quy đổi khối lượng giờ NCKH theo Quyết định số 4043/QĐ-ĐHĐN ngày 06/8/2015 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng.

4. Một số lưu ý

 - CBVC khi kê khai cần tham khảo Quy định về tính điểm công trình NCKH của ĐHĐN (đã hiệu chỉnh và đính kèm thông báo này).

- CBVC phải tự cập nhật lý lịch khoa học lên website: http://scv.ued.udn.vn của Trường trước ngày 15/6/2019. Nhà trường sẽ tính giờ NCKH bằng phần mềm dựa trên dữ liệu điện tử Lý lịch khoa học của Trường, sau đó đối chiếu với bảng điểm của từng CBVC đã tính. Nhà trường sẽ không tính giờ NCKH cho những CBVC chậm trễ trong việc gửi bản kê khai không cập nhật lý lịch khoa học.

- CBVC phải nộp 1 bộ minh chứng (photocopy), Nhà trường sẽ không tính điểm đối với các công trình không kèm theo minh chứng.

- CBVC có bài đăng trên tạp chí KH&CN của ĐHĐN và tạp chí KH&GD của Trường ĐHSP chỉ cần kê khai tên bài báo, số trang, số tạp chí chứ không cần kèm theo minh chứng.

- Các công trình bài báo có giấy xác nhận đăng phải nộp minh chứng đầy đủ trước ngày 10/7/2019. Sau thời gian này, nếu tác giả không nộp minh chứng về Phòng KH&HTQT để kiểm tra đối chiếu, Nhà trường sẽ không tính điểm cho các công trình đó.

5. Quy trình thực hiện

CBVC in bảng điểm NCKH từ trang web quản lý Lý lịch khoa học, đồng thời làm bản kê khai theo biểu mẫu đính kèm công văn này nộp cho Khoa. Khoa làm bảng tổng hợp (kèm với bản kê khai và minh chứng cá nhân) gửi về Phòng KH&HTQT trước ngày 15/6/2019 (bao gồm bản giấy và file mềm). Email: pthmy@ued.udn.vn

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện thông báo này.

Mọi chi tiết xin xem ở tệp đính kèm: nckh.zip

Trân trọng./.

. . . . .
Loading the player...