21-05-2018 - 15:00

Thông báo kết luận tại cuộc họp giao ban công tác quản lý khoa học năm 2018

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị

Ngày 3/5/2018, tại Phòng họp A5, trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN, Phó Hiệu trưởng PGS.TS. Võ Văn Minh đã chủ trì cuộc họp giao ban công tác quản lý khoa học năm 2018.

Thành phần tham dự cuộc họp: Ban Giám hiệu, Đại diện lãnh đạo: các Phòng, tổ trực thuộc, Ban chủ nhiệm khoa, chuyên viên Phòng Khoa học và HTQT và trợ lý khoa học của các khoa.

Sau khi nghe Phòng Khoa học và HTQT báo cáo tổng kết công tác nghiên cứu khoa học năm 2017 và 5 tháng đầu năm 2018, cũng như kế hoạch cho 7 tháng tiếp theo của năm 2018, năm 2019; ý kiến của cá thành viên dự họp. Phó Hiệu trưởng Võ Văn Minh đã kết luận và chỉ đạo một số nội dung sau:

1. Khoa học công nghệ

a. Đề tài/ dự án KHCN:

- Nhà trường khuyến khích tất cả các giảng viên đăng ký đề tài/ dự án, đặc biệt các đề tài/ dự án thuộc các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên; đề tài/ dự án cấp Bộ, nafosted, đề tài/ dự án cấp nhà nước và các đề tài/ dự án hợp tác quốc tế,….  Các Phòng chức năng hỗ trợ thủ tục, tài chính.

- Các Khoa đôn đốc các cán bộ (nhất là cán bộ trẻ), các nhóm nghiên cứu - giảng dạy tham gia nghiên cứu khoa học.

- Lưu ý: các đề tài KHCN của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng phải có lời cảm ơn theo quy định của Quỹ. Cụ thể:

 + Đối với tài liệu bằng tiếng Việt: Lời cảm ơn: "Nghiên cứu này được tài trợ bởi Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng trong đề tài mã số ..."

+ Đối với tài liệu bằng tiếng Anh: Acknowledgment: "This research is funded by Funds for Science and Technology Development of the University of Danang under grant number ..."

+ Đối với các bài báo quốc tế phải ghi tên Đại học Đà Nẵng để được hỗ trợ kinh phí của Quỹ KHCN: The University of Danang - University of Science and Education.

b. Khen thưởng khoa học công nghệ: Phòng Khoa học và HTQT cần rà soát, xây dựng lại quy định về khen thưởng khoa học công nghệ cấp trường nhằm khen thưởng  các bài báo quốc tế phù hợp với các chuyên ngành cụ thể. Ngoài ra, nghiên cứu khen thưởng các đề tài/ dự án lớn, có tính ứng dụng cao.

c. Nghiên cứu khoa học sinh viên: Phòng Khoa học và HTQT xây dựng lại quy định NCKH sinh viên, đặc biệt là kinh phí hỗ trợ nhằm thúc đẩy và tạo điều kiện sinh viên NCKH tốt hơn. Không áp dụng quy định hiện tại cho các năm tiếp theo.

d. Kế hoạch khoa học công nghệ: các khoa phải có kế hoạch ngay từ đầu năm học, nộp lên Phòng Khoa học và HTQT để Phòng trình Ban Giám hiệu xem xét, quyết định. Từ đó làm cơ sở để triển khai, hạn chế việc xin/ cho. Phòng Khoa học và HTQT xây dựng kế hoạch đăng ký đề tài các cấp để cán bộ giảng viên chủ động đăng ký.

2. Giáo trình

Phòng Khoa học và HTQT có chức năng tổ chức đăng kí biên soạn, nghiệm thu và công nhận giáo trình. Khi nghiệm thu xong, giáo tình đó thuộc bản quyền của Nhà trường. Việc mua giáo trình giao cho Tổ Thư viện xây dựng quy trình, trình Ban Giám hiệu ký ban hành.

3. Tổ chức hội thảo và tham dự hội thảo

- Tổ chức hội thảo: phải có kế hoạch được Hiệu trưởng phê duyệt hàng năm. Phòng Khoa học và HTQT ban hành quy định hướng dẫn về tổ chức hội thảo các cấp (Khoa, Trường,Quốc gia, Quốc tế).

Hàng năm, Phòng Khoa học và HTQT phối hợp với Phòng kế hoạch tài chính, lên kế hoạch giao chỉ tiêu cán bộ tham dự hội thảo về khoa.

4. Sở hữu trí tuệ: Trường  khuyến khích cán bộ giảng viên đăng ký sở hữu trí tuệ. Phòng Khoa học và HTQT phối hợp và đề xuất các chính sách hỗ trợ cho các giảng viên tham gia.

+ Một số nội dung khác:

Trợ lý khoa học các khoa cần phối hợp chặt chẽ với Phòng Khoa học và HTQT để giúp BCN Khoa triển khai các nhiệm vụ Khoa học công nghệ kịp thời.

Trên đây là các nội dung kết luận tại cuộc họp giao ban công tác quản lý khoa học năm 2018. Nhà trường thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện.

Chi tiết xin xem ở tệp đính kèm: KL_giao_ban_KHCN.pdf

. . . . .
Loading the player...