16-11-2018 - 09:15

Thông báo kết luận tại cuộc họp giao ban KHCN trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN, tháng 11/2018

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị.

Ngày 08 tháng 11 năm 2018, tại phòng họp A5, Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN đã tổ chức họp giao ban Khoa học Công nghệ Trường Đại học Sư phạm do Phó Hiệu trưởng PGS.TS Võ Văn Minh chủ trì cuộc họp.

Thành phần tham dự gồm:

- Đại diện Ban Giám hiệu.

- Lãnh đạo và chuyên viên phòng KH&HTQT.

- Đại diện các đơn vị Khoa: Toán, Tin học, Hóa học, Sinh-MT, Lịch sử, Địa lí, Tâm lí GD, GD Tiểu học, Khoa GD Mầm non.

- Đại diện lãnh đạo các Phòng chức năng: Tổ chức – Hành chính; Phòng Kế hoạch – Tài chính; Tổ Thư viện.

- Các khoa vắng: Khoa Vật lý; Khoa GD Chính trị; Khoa Ngữ văn.

Sau khi nghe TS. Phạm Quý Mười – Trưởng phòng KH&HTQT báo cáo về tình hình hoạt động KHCN của Trường và các ý kiến của các đơn vị Khoa, Phòng chức năng, Phó Hiệu trưởng PGS.TS Võ Văn Minh đã kết luận và chỉ đạo một số nội dung như sau:  

1. Phòng KH&HTQT rà soát các qui định đã ban hành và điều chỉnh nếu chưa phù hợp; ban hành các quy định mới và cần thiết về hoạt động KHCN của Trường Đại học Sư phạm.

2. Các đơn vị Khoa nên chủ động trong việc chuẩn bị các đề xuất đề tài, dự án để kịp thời gửi khi có thông báo. Khoa nên có Hội đồng tư vấn để các cán bộ giảng viên trong khoa hoàn thiện các đề xuất trước khi gửi tham gia xét chọn.

3. Các cán bộ giảng viên cập nhật lí lịch thường xuyên (cả trên hệ thống ĐHĐN và trường ĐHSP) và đăng ký tài khoản Scholar.google.com.

4. Đề tài cấp Trường sẽ ưu tiên xét cho các cán bộ trẻ chưa làm đề tài cấp trường lần nào. Các cán bộ giảng viên đã làm đề tài cấp Trường nên chuẩn bị để đăng ký đề tài các cấp khác cao hơn. Đề tài trọng điểm ưu tiên đối với các công bố quốc tế ISI và SCOPUS.

5. Đối với đề tài cấp ĐHĐN kinh phí từ Quỹ KHCN Đại học Đà Nẵng, bài báo liên quan đến đề tài cần phải có lời cảm ơn theo quy định của ĐHĐN.

6. Các đơn vị đăng kí tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, quốc gia phải theo đúng quy định đã ban hành.

7. Các đơn vị tổ chức Seminar cấp Khoa, cấp Bộ môn… được Nhà trường hỗ trợ kinh phí phải thông báo với Phòng KH&HTQT và đăng ký lịch tuần.

8. Đại học Đà Nẵng đang lập kế hoạch thành lập các nhóm chuyên gia, đề nghị các đơn vị triển khai cho cán bộ nghiên cứu để tham gia.

9. Đại học Đà Nẵng đã ban hành Quy định cộng tác viên nghiên cứu, các đơn vị nghiên cứu triển khai để đăng ký tham gia.

10. Đối với hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên, Phòng KH&HTQT cần nghiên cứu cách thức tổ chức mang tính quảng bá, truyền thông để khuyến khích, thúc đẩy hoạt động NCKHSV phát triển. Có kế hoạch tổ chức cho sinh viên tham gia hoạt động NCKH sinh viên của thành phố Đà Nẵng.

Trên đây là một số nội dung kết luận tại cuộc họp giao ban khoa học công nghệ trường Đại học Sư phạm. Nhà trường thông báo để các đơn vị được biết và triển khai thực hiện.

Xem file đính kèm: TBKLKHCN.pdf

 

. . . . .
Loading the player...