16-01-2019 - 09:43

Thông báo kết quả tuyển chọn danh mục Giáo trình Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng năm 2019

Thông báo kết quả tuyển chọn danh mục Giáo trình  Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng năm 2019

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị;

- Tác giả đăng kí biên soạn giáo trình năm 2019.

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-ĐHSP ngày 03 tháng 01 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN về việc thành lập Hội đồng xét chọn danh mục đăng kí biên soạn giáo trình Trường ĐHSP – ĐHĐN  năm 2019;

Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng xét chọn danh mục Giáo trình Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng năm 2019 ngày 07/01/2019;

Hội đồng đã thống nhất phê duyệt 13 giáo trình thực hiện năm 2019 (theo danh sách đính kèm).

Đề nghị các tác giả chủ biên và các Khoa phụ trách thực hiện các công việc sau: 

- Tác giả chủ biên hoàn thiện đề cương chi tiết và trình Hội đồng Khoa học cấp Khoa.

- Khoa phụ trách thành lập Hội đồng thẩm định đề cương chi tiết và tiến hành họp xét thẩm định.

- Khoa gửi hồ sơ thẩm định về Phòng Khoa học & HTQT (gồm: đề cương chi tiết, Biên bản thẩm định đề cương và phiếu đánh giá đề cương) trước ngày 25/01/2019.

Sau khi Phòng Khoa học và HTQT nhận được hồ sơ, Nhà trường sẽ ra quyết định và kí hợp đồng giao nhiệm vụ biên soạn giáo trình với tác giả/ nhóm tác giả để triển khai thực hiện.

Phòng Khoa học và HTQT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị đôn đốc các tác giả hoàn thành hồ sơ và gửi về Phòng đúng thời hạn quy định.

Mọi chi tiết xin xem tệp đính kèm: TB_ket_qua_tuyen_chon.pdfBien_ban.pdfG6.docxG7.docx

Trân trọng./.

 

 

. . . . .
Loading the player...