14-11-2018 - 15:21

Thông báo triển khai thực hiện đề tài NCKH SV năm học 2018-2019

Thông báo triển khai thực hiện đề tài NCKH SV năm học 2018-2019

Căn cứ Thông báo số 1058/TB-ĐHSP ngày 28/9/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN về việc đăng ký đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2018-2019;

Căn cứ Quyết định số 1292/QĐ-ĐHSP ngày 18/9/2018 về hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên trường ĐHSP, ĐHĐN,

Nhà trường thông báo về việc triển khai thực hiện đề tài NCKH sinh viên năm học 2018-2019 như sau:

1. Nhà trường phê duyệt danh mục đề tài NCKH sinh viên năm học 2018-2019 gồm 126 đề tài loại đề tài sử dụng nguồn kinh phí ngân sách và 34 đề tài loại đề tài sử dụng nguồn kinh phí tài trợ/ 12 Khoa. (Danh mục đính kèm)

2. Các đơn vị triển khai thực hiện theo quy trình tổ chức được quy định tại Điều 10 của quy định về hoạt động NCKH sinh viên trường ĐHSP, ĐHĐN:

- Lãnh đạo Khoa tạo điều kiện hỗ trợ, thúc đẩy các giảng viên hướng dẫn sinh viên NCKH hoàn thành công trình đúng hạn.

- Trong quá trình thực hiện đề tài, các Khoa/Bộ môn tổ chức các buổi seminar NCKH SV nhằm hỗ trợ sinh viên về kỹ năng NCKH, kỹ năng trình bày báo cáo cũng như trao đổi các học thuật để sinh viên thực hiện tốt các đề tài.

- Vào giữa đợt thực hiện đề tài, sinh viên gửi báo cáo tiến độ về Khoa. Báo cáo của sinh viên phải có xác nhận của giảng viên hướng dẫn. Sau đó Khoa lập danh sách và kết quả báo cáo tiến độ đề tài NCKH của sinh viên về cho Phòng KH&HTQT. Nếu có bất kỳ thay đổi nào (về tên đề tài, giảng viên hướng dẫn), Khoa phải làm tờ trình gửi về Phòng KH&HTQT để xem xét và giải quyết.

- Sinh viên báo cáo các vấn đề phát sinh không thuộc thầm quyền của Khoa hoặc giảng viên hướng dẫn (nếu có) cho BCN Khoa. BCN Khoa làm tờ trình và báo cáo gửi lên Phòng KH&HTQT để hỗ trợ hướng dẫn giải quyết.

3. Thời gian tổ chức Hội nghị SV NCKH cấp Khoa và cấp Trường sẽ thực hiện theo đúng kế hoạch năm học và Phòng KH&HTQT sẽ thông báo theo từng thời điểm để các Khoa triển khai.

Mọi chi tiết xin xem ở tệp đính kèm: SV_NCKH.pdf

Trân trọng./.

 

. . . . .
Loading the player...