30-06-2020 - 14:36

Thông báo Tuyển dự án thiết lập và phát triển các chương trình đào tạo một phần hay toàn phần trực tuyến - AUF

Thông báo tuyển dự án của Tổ chức Đại học Pháp ngữ AUF về việc thiết lập và phát triển các chương trình đào tạo một phần hay toàn phần trực tuyến 

Trong thông báo mời lập dự án, xin vui lòng xem kĩ:

  • Thời hạn nộp dự án: trước ngày 19/07/2020
  • Thời gian công bố kết quả: ngày 24/07/2020

    Sự hỗ trợ tài chính của AUF không vượt quá 50% tổng kinh phí của dự án, và không vượt quá hạn mức ở 3 bước lập, phát triển và củng cố chương trình đào tạo trực tuyến ở Trường như sau:
  • Hỗ trợ để bắt đầu lập dự án đào tạo một phần hay toàn phần trực tuyến - INITIATION :  5000€
  • Hỗ trợ để phát triển (DEVELOPPEMENT) hay củng cố (CONSOLIDATION) các chương trình đào tạo trực tuyến đã có ở Trường : 10000€

    Có ưu tiên đến các dự án dự kiến sẽ lập/phát triển các chương trình đào tạo trực tuyến có sử dụng một phần tiếng Pháp. Dự án phải nêu rõ một kế hoạch hành động triển khai trong vòng 6 tháng, từ giữa tháng 8/2020 đến tháng 3/2021 và hồ sơ lập dự án phải điền bằng tiếng Pháp.

    Để Quý thầy cô có thể xem xét việc lập hay phát triển các chương trình đào tạo một phần/toàn phần trực tuyến (đào tạo hỗn hợp), AUF gửi kèm theo đây quyển cẩm nang hướng dẫn đào tạo hỗn hợp, bản tiếng Pháp (xem tại link : https://www.auf.org/wp-content/uploads/2020/06/Guide-FHYBRIDE.pdf) và tiếng Việt do Giáo sư Mokhtar BEN HENDA, giảng viên và nghiên cứu viên ở Trường Đại học Bordeaux Montaigne Pháp biên soạn.
. . . . .
Loading the player...