22-11-2018 - 15:29

Thông báo về việc đăng kí biên soạn giáo trình năm 2019

Căn cứ Quyết định số 211/QĐ-KH, ngày 07 tháng 3 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN về việc phê duyệt Quy định biên soạn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục sau đại học, đại học trường Đại học Sư phạm. Nhà trường thông báo đến các đơn vị đăng ký thực hiện biên soạn sách giáo trình năm 2019 theo nội dung sau:

- Tác giả đăng ký theo Phiếu đăng ký biên soạn giáo trình (Mẫu G2), điền thông tin vào mẫu Tiến độ thực hiện biên soạn giáo trình (Mẫu G3);

- Các đơn vị tổng hợp danh sách đăng ký biên soạn giáo trình (Mẫu G4) và gửi về Phòng KH&HTQT trước ngày 25/12/2018.

File điện tử gửi về địa chỉ email: phongkh@ued.udn.vn;

Đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai kế hoạch đăng ký biên soạn sách giáo trình năm 2019.

Mọi chi tiết xin xem ở tệp đính kèm: TB.pdfG2.docxG3.docxG4.docx

Trân trọng./.

. . . . .
Loading the player...