12-08-2019 - 15:45

Thông báo về việc đăng kí đề tài KHCN cấp Đại học Đà Nẵng năm 2019 đợt 2

Kính gửi: 

                  - Thủ trưởng các đơn vị;

                  - Tất cả Quý Thầy Cô.

Từ năm 2019, việc triển khai việc tuyển chọn danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) sẽ được xét duyệt thành 2 đợt, đề nghị các đơn vị thông báo cho cán bộ, giảng viên đơn vị mình biết và đăng ký đề xuất đề tài cấp ĐHĐN đợt 2 năm 2019 (theo biểu mẫu gửi kèm). 

Các đơn vị tổng hợp danh mục các phiếu đề xuất - đợt 2 của đơn vị mình và gửi về Phòng KH&HTQT trước ngày 27 tháng 8 năm 2019, bản điện tử gửi theo địa chỉ email: phongkh@ued.udn.vn hoặc pthmy@ued.udn.vn

Chi tiết vui lòng xem công văn gửi kèm : TB ĐHĐN 2019 đợt 2

Trân trọng./.

. . . . .
Loading the player...