21-09-2020 - 15:09

Thông báo Về việc đăng kí đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2020 - 2021

Theo kế hoạch hoạt động KH&CN của Nhà trường, Hội nghị Sinh viên NCKH năm học 2020 - 2021 dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 4/2021, Nhà trường yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học này theo kế hoạch như sau:

1. Quy trình thực hiện

Các Khoa thông báo đến sinh viên đăng ký đề tài NCKH năm học 2020 - 2021. Hội đồng khoa học Khoa sẽ họp và tuyển chọn những đề tài có chất lượng dựa trên đề xuất và đề cương nghiên cứu của sinh viên. Khoa tổng hợp các đề tài được chọn và gửi về Phòng KH&HTQT để trình Nhà trường phê duyệt danh mục đề tài NCKH của sinh viên năm học 2020 - 2021. Các Khoa xét duyệt đề tài dựa theo các tiêu chí cơ bản sau:

- Sinh viên đăng ký đề tài theo cá nhân hoặc nhóm (tối đa 3 sinh viên/1 đề tài, trong đó phải có 1 sinh viên chịu trách nhiệm chính). Số lượng đề tài SV NCKH của mỗi Khoa tùy thuộc vào số lượng sinh viên đang có của Khoa được quy định tại Điều 7 của Quyết định số 1292/QĐ-ĐHSP ngày 18/9/2018 về hoạt động NCKH SV tại Trường ĐHSP-ĐHĐN;

- Mỗi giảng viên, nghiên cứu viên hướng dẫn tối đa 02 đề tài/năm học;

- Mỗi đề tài do 01 người hướng dẫn;

- Nội dung đề tài NCKH của sinh viên cần phù hợp với khả năng của sinh viên, với chương trình đào tạo và định hướng hoạt động KHCN của Trường. Đối với sinh viên năm cuối, đề tài NCKH của sinh viên không được trùng lặp về nội dung quá 50% so với khoá luận tốt nghiệp của sinh viên đó;

- Ưu tiên các đề tài có giá trị khoa học và thực tiễn.

2. Quyền lợi của Giảng viên và Sinh viên

- Cán bộ hướng dẫn Sinh viên NCKH được hỗ trợ kinh phí theo quy định tại Điều 19 Quyết định số 1292/QĐ-ĐHSP ngày 18/9/2018 về hoạt động NCKH SV tại Trường ĐHSP - ĐHĐN.

- Sinh viên tham gia Hội nghị Sinh viên NCKH cấp Khoa, cấp Trường được Nhà trường hỗ trợ kinh phí và khen thưởng theo quy định tại Điều 18 Quyết định số 1292/QĐ-ĐHSP ngày 18/9/2018 về hoạt động NCKH SV tại Trường ĐHSP - ĐHĐN.

3. Thời hạn đăng ký

Các Khoa lập danh sách đề tài theo mẫu đính kèm và gửi về Phòng KH&HTQT trước ngày 15/10/2020.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có kế hoạch triển khai thực hiện tốt các nội dung trên ngay từ đầu năm học.

Mọi chi tiết xin xem ở tệp đính kèm: thongbao.pdf  Danh_sach_dang_ky.xlsx

Trân trọng./.

. . . . .
Loading the player...