23-11-2018 - 08:21

Thông báo về việc đăng ký đề tài KH&CN cấp Trường ĐHSP năm 2019

Căn cứ kế hoạch hoạt động KH&CN năm học 2018-2019 của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, Nhà trường thông báo đến các đơn vị đăng ký thực hiện đề tài KH&CN cấp Trường ĐHSP năm 2019 như sau:

1. Các loại đề tài:

​​​​​​​​​​​​​​1.1. Đề tài khởi nghiệp

- Mục đích: hỗ trợ hoạt động NCKH của giảng viên trẻ, cán bộ mới về Trường.

- Đối tượng: giảng viên trẻ, cán bộ giảng viên mới về Trường chưa thực hiện bất kỳ đề tài KH&CN nào.

- Yêu cầu sản phẩm: có ít nhất 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN hoặc 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học khác được Hội đồng chức danh GSNN tính từ 0.5 điểm trở lên.

- Số lượng dự kiến: 06 đề tài.

- Kinh phí: 15 triệu đồng/ 1 đề tài.

Thời gian thực hiện: 1 năm.

1.2. Đề tài thường niên

- Mục đích: Phát triển, nâng cao hoạt động KHCN của giảng viên trong Trường.

- Đối tượng: dành cho tất cả cán bộ giảng viên không trong thời gian chủ nhiệm đề tài các cấp.

- Yêu cầu sản phẩm: có ít nhất 01 bài báo được đăng trên tạp chí khoa học được Hội đồng chức danh GSNN tính 01 điểm trở lên hoặc 02 bài báo được đăng trên tạp chí khoa học trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN hoặc các tạp chí khoa học khác được Hội đồng chức danh GSNN tính từ 0.5 điểm trở lên (tổng điểm công trình là 01 điểm).

- Số lượng dự kiến: 18 đề tài (phân bổ cho các nhóm ngành KHTN&Chuyển giao Công nghệ, KHXH&NV, KHGD).

- Kinh phí: 30 triệu đồng/ 1 đề tài.

- Thời gian thực hiện: 1 năm.

- Phương thức xét duyệt cạnh tranh.

​​​​​​​​​​​​​​1.3. Đề tài trọng điểm

- Mục đích: hình thành và phát triển các định hướng NCKH mũi nhọn của Nhà trường, tăng số lượng công trình được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI/SCOPUS.

- Đối tượng: dành cho tất cả cán bộ giảng viên không đang trong thời gian chủ nhiệm đề tài các cấp.

- Yêu cầu sản phẩm:

+ Đối với các đề tài nghiên cứu thuộc nhóm KHTN&CGCN: có ít nhất 01 bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI (địa chỉ của tác giả tham gia đề tài trong bài báo bằng tiếng Anh phải ghi là “The University of Danang – University of Science and Education") hoặc  sản phẩm chuyển giao công nghệ được triển khai và có xác nhận tiếp nhận của cơ quan ứng dụng; Đào tạo ít nhất 01 Thạc sĩ hoặc NCS.

+ Đối với các đề tài nghiên cứu thuộc nhóm KHXH&NV và KHGD: có ít nhất 01 bài báo đăng trên các tạp chí thuộc danh mục SCOPUS trở lên (địa chỉ của tác giả tham gia đề tài trong bài báo bằng tiếng Anh phải ghi là “The University of Danang – University of Science and Education"); Đào tạo ít nhất 01 Thạc sĩ hoặc NCS.

- Số lượng dự kiến: 08 đề tài.

- Kinh phí: 100 triệu đồng/ 1 đề tài và hỗ trợ thêm 10 triệu đồng cho mỗi bài báo tiếp theo đăng trên tạp chí thuộc danh mục ISI/SCOPUS.

- Chỉ xét duyệt đối với các chủ nhiệm đề tài là thành viên của một nhóm nghiên cứu – giảng dạy (TRT) đã có quyết định thành lập của Trường hoặc của Đại học Đà Nẵng.

- Thời gian thực hiện: 2 năm.

1.4. Đề tài đặt hàng (Nhiệm vụ KHCN)

a. Phát triển và xây dựng CTĐT theo Bộ tiêu chuẩn CDIO

- Mục đích: Xây dựng chương trình đào tạo ngành Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Sinh theo Bộ tiêu chuẩn CDIO, phục vụ cho công tác kiểm định chương trình đào tạo năm 2019.

- Đối tượng: 03 Khoa có kế hoạch kiểm định chương trình đào tạo năm 2019 (Khoa Giáo dục tiểu học, Khoa Ngữ văn, Khoa Sinh – Môi trường). Lãnh đạo Khoa phân công chủ nhiệm đề tài và các thành viên tham gia.

- Yêu cầu sản phẩm:

+ có ít nhất 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học của Trường ĐHSP hoặc Tạp chí/ Kỷ yếu hội thảo được Hội đồng chức danh GSNN tính từ 0.5 điểm trở lên.

+ 01 chương trình đào tạo được Khoa, Phòng Đào tạo xác nhận đưa vào sử dụng.

- Số lượng dự kiến: 03 đề tài.

- Kinh phí: 40 triệu đồng/ 1 đề tài.

- Thời gian thực hiện: 1 năm

b. Điều tra nhu cầu học sinh THPT đăng ký các chương trình đạo tạo của Trường trong năm học 2019 – 2020

-   Mục đích: Điều tra nhu cầu của học sinh THPT về việc đăng ký các chương trình đào tạo của Trường ĐHSP trong năm học 2019-2020. Trên cơ sở đó, đề xuất phương án tuyển sinh cho năm 2019-2020 sát với nhu cầu thực tế.

-  Đối tượng: Trường đặt hàng cho Khoa Tâm lí - Giáo dục triển khai thực hiện thông qua đề tài đặt hàng năm 2019. Lãnh đạo Khoa chọn và phân công người làm  chủ nhiệm đề tài và các thành viên tham gia.

-   Yêu cầu sản phẩm:

 + 01 báo cáo phân tích về nhu cầu của học sinh THPT tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh lân cận đối với việc đăng ký các chương trình đào tạo của Trường.

+ 01 báo cáo đề xuất về phương án tuyển sinh các ngành đào tạo năm học 2019-2020 của Trường trên cơ sở số liệu điều tra và số liệu tuyển sinh của Trường trong 05 năm gần đây.

- Số lượng: 01 đề tài.

- Kinh phí: do chủ nhiệm đề tài đề xuất và Trường sẽ xem xét phê duyệt kinh phí phù hợp.

- Thời gian thực hiện: 03 tháng (từ tháng 01/2019 đến tháng 03/2019)

2. Hình thức đăng ký và thời hạn đăng ký:

- Mỗi đề tài xây dựng 01 phiếu đề xuất (mẫu 1 đính kèm).

- Các đơn vị tổng hợp đề xuất (mẫu 2 đính kèm) và gửi về Phòng KH&HTQT trước ngày 13/12/2018 (bản giấy có xác nhận của Trưởng Khoa).

File điện tử gửi về địa chỉ email: pthmy@ued.udn.vn.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai thông báo để cán bộ giảng viên đăng ký đề tài KH&CN cấp Trường năm 2019 theo đúng kế hoạch.

Mọi chi tiết xin xem ở tệp đính kèm: tonghopdexuat.docxTB.pdf

Trân trọng./.

. . . . .
Loading the player...