27-04-2018 - 10:28

Thông báo về việc giới thiệu cá nhân, tập thể, công trình sáng tạo KHCN để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018

Căn cứ công văn số 4759/MTTW-BCĐ ngày 23 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban Trung ương Mật trận Tổ quốc Việt Nam về việc tuyển chọn công trình sáng tạo khoa học và công văn số 4760/MTTW-BCĐ ngày 23 tháng 3 năm 2018 về việc giới thiệu cá nhân, tập thể đạt giải thưởng quốc tế năm 2017 để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018, nhằm tôn vinh, cổ vũ, khơi dậy tinh thần yêu nước, sức sáng tạo của người Việt Nam, góp phần hình thành văn hóa sáng tạo của người Việt Nam thi đua xây dựng, bảo vệ tổ quốc.

Căn cứ công văn số 1560/BGDĐT-KHCNMT ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giới thiệu cá nhân, tập thể, công trình sáng tạo KHCN để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018, Trường Đại học Sư phạm đề nghị các đơn vị giới thiệu các tập thể, cá nhân đã đạt giải thưởng quốc tế năm 2017 và tuyển chọn các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ đạt giải tại các cuộc thi do Bộ, ngành, tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức năm 2017, gồm các nội dung sau:

1. Đối với cá nhân, tập thể đạt giải thưởng quốc tế năm 2017:

a. Đối tượng lựa chọn: Các cá nhân, tập thể đạt giải thưởng quốc tế trong năm 2017.

b. Hồ sơ bao gồm: công văn giới thiệu, đề nghị của đơn vị, bản sao giấy chứng nhận giải thưởng quốc tế năm 2017 do cơ quan tổ chức giải cấp và được bộ hoặc đơn vị chủ quản xác nhận.

2. Đối với công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ:

​​​​​​​           a. Tiêu chí:

 • Các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ đạt giải tại các cuộc thi do bộ, tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tình, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức từ ngày 1/1/2016 đến hết ngày 30/6/2018 (không xét các công trình, giải pháp đã công bố trên Sách vàng Sáng tạo các năm 2016, 2017).
 • Có giá trị khoa học và công nghệ hoặc giá trị ứng dụng thực tiễn cao, giá trị kinh tế cao, đạt hiệu quả trong sản xuất, đời sống.
 • Được hội đồng tuyển chọn của Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất lựa chọn.
 • Có đầy đủ hồ sơ theo quy định.

b. Hồ sơ bao gồm:

 • Công văn giới thiệu, đề nghị của đơn vị.
 • Báo cáo tóm tắt công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ đề nghị tuyển chọn, công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018 (theo mẫu) có ký tên của tác giả (nhóm tác giả) và xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (Bản cứng và bản mềm).
 • Báo cáo tóm tắt dài không quá 4 trang giấy A4, cỡ chữ 14, phông Times New Roman, lề trái 30mm, lề phải 20mm, lề trên 20mm, lề dưới 20mm, Paragraph: khoảng cách khổ 4mm, cách dòng 18mm.
 • Ảnh của tác giả (Nhóm tác giả), kích thước 9cmx12cm (bản cứng và bản mềm).
 • Ảnh sơ đồ thiết kế kỹ thuật (nếu có), (bản cứng và bản mềm).
 • Video clip về công trình, giải pháp (nếu có).
 • Bản phô tô giấy chứng nhận giải thưởng.

3. Thời hạn nộp về Phòng KH&HTQT: trước 17h00 ngày 16/5/2018, bản điện tử gửi theo địa chỉ email: phongkh@ued.udn.vn

4. Để tham khảo các thông tin về Sách vàng Sáng tạo Việt Nam vui lòng truy cập vào địa chỉ: http://mattran.org.vn

Phòng Khoa học và HTQT kính đề nghị các thủ trưởng đơn vị quan tâm, đôn đốc các giảng viên làm hồ sơ để việc tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018 đạt kết quả tốt.

Chú ý: Những giảng viên vừa được thành phố Đà Nẵng khen thưởng trong hoạt động KHCN năm 2017 (theo Quyết định 1274/SKHCN-QLKH, ngày 21/11/2017) thuộc diện được làm hồ sơ tham gia.

. . . . .
Loading the player...