14-11-2018 - 08:09

Thông báo về việc hoàn thành nhiệm vụ KHCN thực hiện năm 2018

Thông báo về việc hoàn thành nhiệm vụ KHCN thực hiện năm 2018

Thực hiện công văn số 3975/ĐHĐN-KHCNMT ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc hoàn thành nhiệm vụ KHCN cấp Bộ thực hiện trong năm 2018, trường Đại học Sư phạm thông báo đến các chủ nhiệm đề tài cấp Bộ năm 2016 và cấp Bộ năm 2017 một số nội dung sau:

1. Đối với đề tài cấp Bộ thực hiện từ tháng 01/2016-12/2017 (danh sách đính kèm):

- Các chủ nhiệm đề tài hoàn thiện các sản phẩm của đề tài theo thuyết minh được phê duyệt và gửi về Phòng KH&HTQT trước ngày 04/12/2018 để phòng tổng hợp gửi ĐHĐN tiến hành tổ chức nghiệm thu.

- Nếu không nghiệm thu trong đợt này, đề nghị các chủ nhiệm đề tài làm hồ sơ gửi ĐHĐN tiến hành thanh lý hợp đồng.

      2.   Đối với đề tài cấp Bộ thực hiện từ tháng 01/2017-12/2018 (danh sách đính kèm):

- Các chủ nhiệm đề tài hoàn thiện các sản phẩm của đề tài theo thuyết minh được phê duyệt và gửi về Phòng KH&HTQT trước ngày 04/12/2018 để phòng tổng hợp gửi ĐHĐN tiến hành tổ chức nghiệm thu.

- Nếu không nghiệm thu đúng thời hạn, đề nghị các chủ nhiệm đề tài giải trình lý do cụ thể trễ hạn và chuẩn bị hồ sơ báo cáo tiến độ như sau:

a/ Báo cáo tiến độ đề tài thực hiện được trong năm 2018 (7 bộ);

b/ Báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện trong năm 2018 (7 bộ);

c/ Phô tô thuyết minh đề tài được phê duyệt (7 bộ);

d/ Hồ sơ minh chứng các sản phẩm của đề tài: các chuyên đề, bài báo…. (3 bộ).

Các hồ sơ đóng tập như sau (04 bộ gồm các mục a,b,c và 03 bộ gồm tất cả các mục trên).

Trên cơ sở hồ sơ báo cáo tiến độ, Đại học Đà Nẵng sẽ tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện đề tài trong năm 2018 và báo cáo Bộ GD&ĐT để gia hạn thời gian thực hiện theo quy định.

Để việc quyết toán kinh phí thực hiện đề tài hoàn thành đúng thời hạn, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị đôn đốc các chủ nhiệm đề tài thực hiện theo đúng kế hoạch.

Mọi chi tiết xin xem ở tệp đính kèm: TB.pdf

Trân trọng./.

. . . . .
Loading the player...