21-05-2018 - 15:31

Thông báo về việc kê khai và tính giờ nghiên cứu khoa học của cán bộ viên chức năm học 2017-2018

Căn cứ Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào về Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên;

Căn cứ Quy chế Chi tiêu nội bộ ban hành theo Quyết định số 199/QĐ-ĐHĐN ngày 10/1/2012 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 2007/QĐ-ĐHĐN ngày 15/6/2017 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc Điều chỉnh Quy đổi khối lượng giờ thực hiện nghiên cứu khoa học trong Quy chế Chi tiêu nội bộ Đại học Đà Nẵng;

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng thông báo về việc kê khai và tính khối lượng giờ nghiên cứu khoa học (NCKH) áp dụng cho cán bộ viên chức (CBVC) của Trường năm học 2017-2018 như sau:

1. Mốc thời gian

Chỉ tính công trình được nghiệm thu, xuất bản từ 1/7/2017 đến 30/6/2018.

2. Định mức khối lượng công việc NCKH của CBVC

Giảng viên: 600 giờ; Giảng viên chính: 660 giờ; Phó Giáo sư & Giảng viên cao cấp: 720 giờ; Giáo sư: 840, định mức đối với giảng viên giữ chức vụ quản lý được thực hiện theo Quyết định số 2007/QĐ-ĐHĐN ngày 15/6/2017 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng.

3. Giờ quy đổi

600 giờ NCKH tương ứng 1 điểm công trình; 10 giờ NCKH tương ứng 1 giờ chuẩn giảng dạy.

4. Nội dung kê khai khối lượng NCKH

4.1 Đối với các bài báo khoa học

Kê khai các công trình nghiên cứu khoa học đăng trong các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước/quốc tế hoặc đăng trong kỉ yếu các Hội nghị khoa học trong nước/quốc tế có chỉ số xuất bản ISBN và nộp kèm theo minh chứng (bản copy khổ A4) gồm:

- Bìa tạp chí/kỉ yếu;

- Mục lục tạp chí/ kỉ yếu, trang in chỉ số ISBN và thời gian nộp lưu chiểu;

- Nội dung toàn văn bài báo.

Lưu ý: - Các bài báo đã được nhận đăng nhưng chưa xuất bản thì phải có giấy xác nhận sẽ đăng của đơn vị xuất bản (chỉ tính điểm đối với các bài báo sẽ đăng trước ngày 01/07/2018).

            - Nếu tạp chí/ kỉ yếu hội thảo xuất bản trực tuyến thì cung cấp các trang in của website tạp chí/kỉ yếu và chương trình hội nghị với thông tin về tên bài báo và tên tác giả.

 

4.2 Đối với đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, Bằng Độc quyền sáng chế/Giải pháp hữu ích

Chỉ kê khai các đề tài do Trường Đại học Sư phạm và Đại học Đà Nẵng đứng tên cơ quan chủ trì thực hiện. Minh chứng cần nộp là Biên bản nghiệm thu đề tài; Nội dung sáng chếgiấy chứng nhận độc quyền sáng chế.

4.3. Đối với các hoạt động khoa học khác

Kê khai dựa trên Phụ lục điều chỉnh quy đổi khối lượng giờ NCKH theo quyết định số 4043/QĐ-ĐHĐN ngày 6/8/2015 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng.

5. Một số lưu ý

 - CBVC khi kê khai cần tham khảo Quy định về tính điểm công trình NCKH của ĐHĐN (đã hiệu chỉnh và đính kèm thông báo này).

- CBVC phải tự cập nhật lý lịch khoa học lên website: http://scv.ued.udn.vn của Trường trước ngày 31/5/2018. Nhà trường sẽ tính giờ NCKH bằng phần mềm dựa trên dữ liệu điện tử Lý lịch khoa học của Trường, sau đó đối chiếu với bảng điểm của từng CBVC đã tính. Nhà trường sẽ không tính giờ NCKH cho những CBVC chậm trễ trong việc gửi bản kê khai không cập nhật lý lịch khoa học.

- CBVC phải nộp 1 bộ minh chứng (photocopy), Nhà trường sẽ không tính điểm đối với các công trình không kèm theo minh chứng, riêng các cá nhân có đăng kí xét công nhận CSTĐ cấp cơ sở thì phải nộp bộ minh chứng photocopy theo đúng qui định.

- CBVC có bài đăng trên tạp chí KH&CN của ĐHĐN và tạp chí KH&GD của Trường ĐHSP chỉ cần kê khai tên bài báo, số trang, số tạp chí chứ không cần kèm theo minh chứng.

6. Quy trình thực hiện

CBVC in bảng điểm NCKH từ trang web quản lý Lý lịch khoa học, đồng thời làm bản kê khai theo biểu mẫu đính kèm nộp cho Khoa. Khoa làm bảng tổng hợp (kèm với bản kê khai và minh chứng cá nhân) gửi về Phòng KH&HTQT trước ngày 05/6/2018 (bao gồm bản giấy và file mềm). Email: pttmai@ued.udn.vn

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện thông báo này.

Mọi chi tiết xin xem ở tệp đính kèm: NCKH.rar

Trân trọng./.

. . . . .
Loading the player...