12-06-2020 - 10:13

Thông báo Về việc kê khai và tính giờ nghiên cứu khoa học của cán bộ viên chức năm học 2019-2020

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng thông báo về việc kê khai và tính khối lượng giờ nghiên cứu khoa học (NCKH) áp dụng cho cán bộ viên chức (CBVC) của Trường năm học 2019-2020 như sau:

1. Mốc thời gian

Chỉ tính công trình được nghiệm thu, xuất bản từ 01/7/2019 đến 30/6/2020.

2. Định mức khối lượng công việc NCKH của CBVC

Giảng viên: 600 giờ; Giảng viên chính: 660 giờ; Phó Giáo sư & Giảng viên cao cấp: 720 giờ; Giáo sư: 840, định mức đối với giảng viên giữ chức vụ quản lý được thực hiện theo Quyết định số 2007/QĐ-ĐHĐN ngày 15/6/2017 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng.

3. Nội dung kê khai khối lượng NCKH

3.1 Kê khai cá nhân

a) Thực hiện kê khai

Cán bộ viên chức thực hiện kê khai cá nhân các công trình khoa học thực hiện trong năm học 2019-2020 theo Mẫu Kê khai cá nhân (Mẫu 1 đính kèm).

4. Yêu cầu bắt buộc về việc kê khai và nộp minh chứng

+ Kết quả tổng hợp điểm NCKH cá nhân được tính tự động nên việc kê khai bắt buộc phải được thực hiện trên máy tính. Nhà trường không tính điểm đối với các bảng kê khai viết tay.

+ CBVC phải nộp 1 bộ minh chứng (photocopy) theo đúng yêu cầu trong Khoản b, Mục 3.1. Nhà trường sẽ không tính điểm đối với các công trình không kèm theo minh chứng.

+ Các công trình bài báo có giấy xác nhận đăng phải nộp minh chứng đầy đủ trước ngày 15/7/2020. Sau thời gian này, nếu tác giả không nộp minh chứng về Phòng KH&HTQT để kiểm tra đối chiếu, Nhà trường sẽ không tính điểm cho các công trình đó.

5. Quy trình thực hiện

- CBVC nộp Bản kê khai cá nhân (Mẫu 1) cả bản giấy và file điện tử kèm các minh chứng cho cán bộ phụ trách của đơn vị.

- Các đơn vị tổng hợp (kèm với bản kê khai và minh chứng cá nhân) gửi về Phòng KH&HTQT trước ngày 06/7/2020. Email: phongkh@ued.udn.vn.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện thông báo này theo đúng mốc thời gian nêu trên.

Mọi chi tiết xin xem ở tệp đính kèm:

 THONGBAO.pdfMau_1_Ca_nhan_ke_khai.xlsxMau_2_KHOA_tong_hop.xlsx

Trân trọng./.

. . . . .
Loading the player...