03-10-2019 - 10:08

Thông báo về việc khen thưởng hoạt động khoa học công nghệ Trường Đại học Sư phạm năm học 2018-2019

Kính gửi: - Thủ trưởng các đơn vị;

                 - Tất cả Quý Thầy Cô.

Phòng KH&HTQT kính gửi thông báo về việc khen thưởng Khoa học Công nghệ Trường Đại  học Sư phạm năm học 2018-2019, nội dung chi tiết tại file Thông báo đính kèm.

Quý Thầy cô tham khảo thêm quyết định Số 1223/QĐ-ĐHSP ngày 30/9/2019 về quy định khen thưởng KHCN Trường Đại học Sư phạm.

Lưu ý: Các công trình tham gia xét thưởng là bài báo, đề nghị tác giả cung cấp thông tin theo đúng file excel đính kèm.

Hồ sơ gửi về Phòng KH&HTQT trước ngày 15/10/2019.

Mọi chi tiết xin xem ở tệp đính kèm:  thongbao.zip

Trân trọng./.

. . . . .
Loading the player...